به مناسبت اولین سالگرد قتل داکتر ناکومورا (کاکا مراد)

اینک از قتل داکتر ناکومورا (کاکا مراد) یک سال می گذرد. درست یک سال قبل در چنین روزی جمعی از جنایتکاران که از پاکستان گماشته شده بودند، در شهر جلال آباد بر این ابر مرد بزرگ و نکوکار و همکاران عزیزش آتش گشودند و آنها را از زندگی ساقط کرده و خود را روسیاه تاریخ ساختند.