روایت دست اول از دوران عبدالرحمن تا امان الله

نویسنده داکتر عبدالغنی

برگردان: پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد

داکتر عبدالغنی سرطبیب و منشی شخصی امیرعبدالرحمن خان و امیرحبیب الله خان، مدیر کالج اسلامیھ  لاھور، مدیر تعلیمات عمومی افغانستان، عضو شورای شخصی اعلی حضرت امان الله
خان و عضو شورای قانون گزاری افغانستان