منطق و روش علمی

 این نوشته نگاهیکلی به منطق و روش علمی است. به بحث های معرفت شنایس و چالش های دیگرکه شامل فلسفه ای علوم است نمی پردازد. جزئیات روش علمی و مسائل تخنیکی و ریاضیاتی آنها هم در این جا مطرح نیست و این بحث ها از حوصله ای یک مقاله بیرون است. با وجود این، امیدوارم برای خواننده با این نگاهی کلی تصویرکلی از روش علوم تجربی ترسیم شده باشد.