فراخوان برای اشتراک در کنفرانس آنالین بین المللی

 سالهاست که  مردم بیگناه افغانستان به شیوه های مخلتف به دست طالبان، داعش، گروه حقانی، جهادیها، مافیای دولتی و سایر گروههای تروریستی و بمباردمان های کور متجاوزین کشته می شوند. بعد از " توافقنامۀ صلح امریکا با طالبان"در فبروری 2020 ،کشتار ها توسط این باندهای پرورش یافتۀ پاکستان به کمک قطر