معرفی ترجمۀ کتابی به نام "در دربار امیر"

در این نوشته، برای دریافت موضع نویسنده، مطالبی از لابه‌لای کتاب با امانت داری، جمع آوری و در قید 13 عنوان از نو تنظیم گردیده. قبل از آنکه به کتاب و ترجمۀ آن پرداخته شود، لازم می افتد تا بعضی افراد و مطالبی که در این کتاب روی آن بحث صورت گرفته، اندکی معرفی گردند، به شرح زیر: