در نخستین فرھنگ جغرافیایی کمپنی ھند شرقی

برگردان: دکتور لعل زاد لندن
 پیشگفتار مترجم 
 والتر ھمیلتون، نخستین اثری است که حاوی ١ قرار معلوم «فرھنگ جغرافیایی ھند شرقی معلومات در مورد امپراتوری ھا، سلطنت ھا، قلمروھا، ولایات، شھرھا، شھرک ھا، نواحی،