طرح صلح انجمن صلح و دوستي

شرایط اسفبار کشور ما از فرد فزد جامعه ما انتظار دارد تا درپابان بخشیدن به جنگ و حرکت به سوی صلح و ثبات تلاش کنند طرح صلح انجمن صلح و دوستي که ار سال ۲۰۰۹ در آلمان فعالیت دارد..