سکه ھای عربی – ساسانی

(تاریخ اولیه اسلام از نگاه سکه شناسی)
 سکه ھای عربی-ساسانی اصطلاحی است برای سکھ ھای گوناگون ایران اولیھ اسلامی که در زیر سلطھ اعراب با استفاده از طرح و کتیبه ھای سکه ھای پیشین ساسانی ضرب شده اند. بیشتر سکه ھای عربی-ساسانی