روابط دیرینهٔ اضلاع متحدهٔ امریکا و بریتانیا با طالبان

بعد از امضای توافقنامهٔ صلح بین امریکا و طالبان در اخیر فبروری 2020 و افشای مندرجات آن، برای بسیاری کشور های جهان نه تنها اصل توافقنامه، بلکه محتوی آن سؤال برانگیز بود. زیرا در این توافقنامه برای طالبان امتیازات فراوانی داده شده است