خشک آمد کشتگاه من درجوار کشت همسایه  

طالبانیزم را به عنوان یک پدیده میتوان از زاویای مختلف و با رویکردهای گوناگون ماورای مذهبی از قبیل تشیع و اهل سنت مورد بررسی و تحلیل قرار داد وبامقتضای  چنین نگاه باید گفت اگر درچهار چوب مذهب شیعی بدان نگریست نباید آنرا با قاعده گری و در پارادائیم عقیده آنرا از سنخ انجمن حجتیه  و غیره شاخه  های شبه مذهبی  و سیاسی در مذهب تشیع  یکسان تصؤر کرد