در بحران گرسنگی گنهکاران متعددی دخیل اند

مؤسسۀ ملل متحد برای رفع گرسنگی در حقیقت چارۀ خوبی سنجیده بود، مبنی بر اینکه بشریت تا سال 2030 به حد کافی به مواد اولیۀ غذائی دسترس خواهد داشت. اما "شاخص جدید گرسنگی جهانی" نشان می دهد که عقب گشتهای جدی صورت گرفته، چنانکه همین اکنون در جهان بیشتر از 800 میلیون نفر گرسنگی می کشد که تعدادی از آنها به فقر شدید غذائی گرفتار آمده اند. این مصیبت تا جائی ناشی از تغییرات اقلیم است. حال سؤال اینجاست که چطور می توان با این مصیبت مقابله کرد؟