خون بی گناهان ازقندهارتا شفاخانه چهارصد بسترکابل

میگویند : پسری که در پارچه امتحانش درجواب این پرسش که اسم پایتخت فرانسه چیست بجایی پاریس لندن نوشته بود وقتی به خانه اش برگشت در نخستین فرصت از مادر اش استدعا نمود که دعا کند فرانسوی ها انگلستان را اشغال کنند وقتی مادرش علت این تغییر را پرسید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها