آنچه در مورد مرز دیورند می توان گفت

حاکمان کشور ما پس از ایجاد پاکستان در ١٩۴٧ مرز ھای شرقی و جنوبی را کھ بھ نام خط دیورن مشھور شده، بھ بھانھ ھای گوناگون بی اعتبار دانستھ  و ادعای ارضی بر نیم خاک پاکستان دارند.

ارین's Avatar
ارین پاسخ به موضوع: #3031 3 هفته 5 روز قبل
ایا به باور شما یک کشور تحت الحمایه با حمایت گر خود از نگاه حقوق بین الدول در موقف یکسان قرار دارد تا یک معاهده را امضاه نماید

نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها