آنچه در مورد مرز دیورند می توان گفت

حاکمان کشور ما پس از ایجاد پاکستان در ١٩۴٧ مرز ھای شرقی و جنوبی را کھ بھ نام خط دیورن مشھور شده، بھ بھانھ ھای گوناگون بی اعتبار دانستھ  و ادعای ارضی بر نیم خاک پاکستان دارند.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها