متن معاھده یا موافقت نامھ در مورد مرز ھای بدخشان - تخار

موافقت نامھ در بین اعلی حضرت امیر عبدالرحمن خان امیر افغانستان و متعلقات آن و سر ھنری مارتیمر دیورند سکرتر خارجی حکومت ھند و نماینده حکومت ھند


نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها