پاسخ به‎پرسش‎های دوست و ارائۀ نخستین «طرح مرام»

به رفیق ارجمند، «اندیوال» عیار و فداکار روزهای دشوار، هاشم جان قانع درودهای گرم با بهترین آرزوها و شادباش


نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها