سوژه های خونین و فکاهیات کرزی !

ین برادرغلام ابن غلام حامد خان کرزی دامت برکاته !! که پــس ازچپاؤل های فروان و زیان های کثیری به روح وحدت ملی افغانستان  کما فی السابق  "خروس نابهنگام " تشریف دارد

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها