پیرامون سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا

اشرف غنی احمد زی همراه با هیأت عالیرتبۀ دولتی چون وزیر معادن و پترولیم ، وزیر اقتصاد وجمعی از مشاورین ارگ چون مختارالله مختار و سایرمامورین دولتی افغانستان به تاریخ دوم اپریل توسط طیاره نظامی به کنبرا پایتخت استرالیا رسید


نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها