دعوتنامه، 7 ثور روز یاد بود قربانیان

محفل یادبود از قربانیان و بررسی پیامدهای خونین کودتای 7 ثور. روز سیاه 7 ثور 1357 نقطه آغاز بربادی و بحرانات ممتد و زنجزره ای افغانستان است.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها