قطعنامۀ مجلس7 ثور روز یاد بود قربانیان افغانستان

کودتای  7 ثور 1357 سرآغاز مصیبت و فاجعه در افغانستان است. کودتاچیان حزب دموکراتیک خلق به اشارۀ اتحاد جماهیر شوروی وقت  بدون تأمل و عاقبت اندیشی دست به کودتا زده و دولت با ثبات افغانستان را دچار بی ثباتی و بحران نمودند.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها