قومیت و قوم گرایی در افغانستانِ پساطالبان

چکیده: در این مقاله سعی شده تا در ابتدا با واکاوی مفهوم قوم و قومیت تعریفی دقیق و همخوان با شرایط افغانستان از مقوله قومیت ارائه گردد. سپس بخش دوم و اصلی این نوشتار به رهیافت های تئوریکی می پردازد که در محافل آکادمیک روز مورد بحث می باشند.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها