ومرشد اینگونه ظهورکرد !

آورده اند چند نفری  که در زیر یک درخت ایستاده بودند یکی از آنها پرسید ،فکر کنید که اگراین درخت چنارزبان داشت به ما چه می گفت ؟ مرد باغبانی که از راه رد می شد گفت : اگراین درخت زبان داشت به شما می گفت :


نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها