نخبگان کاری کنید، از شمال بوی خون می آید

شمال افغانستان به شدت آبستن تحولات خونین است. حالا دیگر بحث پیش بینی و گمانه زنی تمام شده است و نیاز و فرصت به تحلیل قضایا نیست، فقط نخبگان و افرادی که دست و صدای شان به جایی می¬رسند، کاری کنند تا افغانستان بخصوص شمال و مناطق مرزی شمالی از فاجعه نجات یابد.
 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها