وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 80

تلاش کشورهای اروپایی برای امضای موافقتنامه ها با افغانستان
البته قبل ازآن، یعنی درهفتۀ دومِ ماهِ دسامبر 2011م وزیردفاع ایتالیا رهسپار کابل پایتخت افغانستان گردیده و ضمن دیداربا رییس جمهورومسوولینِ وزارت دفاع افغانستان

درآن زمان، پیشنهادِ امضای پیمان استراتژیکِ کشورش با افغانستان را نیز به جانب افغانی ارائه نموده بود. چنانکه درآن موقع، وزیرِامورِخارجۀ افغانستان، بگونۀ رسمی ازاین پیشنهاد استقبال بعمل آورد. حتا گفته شد که نخستین پیشنویسِ این پیمان، قبلاً ازمجرای سفارتِ ایتالیا مقیم کابل به وزارت امورخارجۀ افغانستان سپرده شده بود. کشورهای انگلستان، فرانسه واتحادیۀ اروپا نیزبالنوبه، چنین نظرات و پیشنهادهایی داشتند.   به معنای دیگر، قبل ازآغازِ پروسۀ خروجِ نیروهای خارجی ازافغانستان وفقط متعاقبِ تدویر ِکنفرانسِ دومِ بُن، موجی ازرقابتها وپیمان بستن های عاجلِ " استراتژیک" با کشورِ فقیر، جنگزده، نا امن و آشفته حالِ افغانستان، به راه افتاد. ممالکی که تا آنزمان موفق به امضای " پیمان استراتژیک" با دولت حامد کرزی شده اند، عبارت بودند از ایالات متحدۀ امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا، اتحادیۀ اروپا و شاید بعضی از کشور های دیگر.                                   
قراراظهارات ِسخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و گزارشهای دیگر، دولت انگلیس براساس این سند، متعهد شده که پس ازسال 2014م که خروج نیروهای خارجی از کشور صورت خواهد گرفت، نیزافغانستان را در زمینه های امنیتی، حاکمیتِ قانون، توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تا سالهای طولانی یاری خواهد رسانید. طبقِ گزارشاتِ منابع مختلف، کشورِفرانسه نیزباساس سندِ امضا شده با افغانستان، رسماً تعهد سپرده تا این کشور را درامورِ دفاعی، امنیتی، کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش، آموزشهای عالی، باستان شناسی، اصلاحاتِ اداری، زیرساخت های معادن و بنا های دیگر کُمک نماید. درپیمانی که حامد کرزی رییس جمهورافغانستان با اتحادیۀ اروپا به امضا رسانید، آمده است که اتحادیۀ اروپا در مواردِ حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش، تجارت، محیطِ زیست وغیره با افغانستان همکاری بعمل خواهد آورد. " ویگائوداس یوشاکس" نمایندۀ اتحادیۀ اروپا درکابل گفت که " مسایل زیاد دیگری نیز در سند گنجانیده شده است . "                                      
 "ماریومونتی" صدراعظم ایتالیا، پس از امضای پیمان با حامد کرزی، خطاب به نماینده گانِ رسانه ها گفت : " کشورش همکاریهای اقتصادی دراز مدت ِخویش را به افغانستان گسترش خواهد داد و ایتالیا به انکشافِ زیر بنا های افغانستان اهمتیت زیادی قایل است ."                          
درگزارشاتِ رسمی گفته شد که باساس متن این پیمان، ایتالیا پس ازسال 2014 میلادی درعرصه های سیاسی، امنیتی، مبارزه علیه مواد مخدر، همکاریهای فرهنگی و رسانه یی و همچنان، تحکیمِ حاکمیت ِقانون و ظرفیت سازی ها، افغانستان را یاری میرساند.           
  کنفرانس افغانها  در هالند
موازی با برگزاری کنفرانسِ دومِ بُن، تعدادی ازافغانهای مقیم کشورهای اروپا و امریکا، به شمولِ نماینده هایی ازداخل افغانستان، کنفرانس دیگری را با همکاری " فدراسیون سازمانهای پناهند گان افغان دراروپا (فارو)" ، بتاریخ چهارم ِماه دسامبر در شهرِ بُن آلمان برگزار نموده روی مسایلی مانند " چند وچون ِحضور قوای نظامی خارجی در افغانستان، بررسی فساد اداری و مافیا بازی در دولت، وضعیتِ حقوق بشر و جنایاتِ جنگی، موقعیت و کارکردِ جامعۀ مدنی در افغانستان و وضعیت ِ رشد یابندۀ نقض ِمستمرِ حقوق زنان و اطفال  و چگونه گی رشد ِگراف ِفقر و بیکاری و مسألۀ  معادن ِ افغانستان طی ده سال گذشته " ، مورد بحث و بررسی قرارگرفت. درپایان این کنفرانسِ بین المللی که درآن نماینده های رسمی برخی ازممالکِ اروپایی نیزاشتراک نموده بودند، قطعنامه ی آتی تصویب و منتشر شد: 
" امنیت نیازِ اساسی مردم است. فرهنگ ِمعافیت وفساد ِلجام گسیختۀ اداری موانع اصلی تأمین ِامنیت اند. تا زمانیکه این موانع ازمیان برداشته نشوند، اقدامات ِدیگرنامؤثرخواهند بود. نظامیانِ پاکستان وآخوندهای ایران مؤفقیت ِخود دربی ثبات نگهداشتنِ افغانستان طی ده سال اخیر را مرهونِ انارشی وبی بندوباری حاکم در ارگانهای سه گانۀ دولت افغانستان اند. ازجانب ِدیگرتعلیم نیروهای امنیتی افغانستان ازجانبِ دولِ عضو ناتو ازفقدانِ یک پلان ِواقعبینانه ومتکی به نیازهای افغانستان صدمه دیده که بودجه تخصیص داده شده به ختمِ خویش نزدیک گردیده ولی عسکر وپولیسِ افغان فقط سلاحهای سبک را دراختیاردارند. قبل ازتسلیمدهی مسوولیتهای امنیتی به اردو وپولیس، تجهیزِآنها به اسلحۀ سنگین امر ضروری میباشد. اگر افغانها یک دولتِ دلسوز ملی و قوای مسلح مجهز یعنی قوای توپچی، زرهی ،هوایی و مدافعۀ هوایی مناسب را در اختیار داشته باشند، پاکستان وایران جرأتِ تجاوز به سرحداتِ افغانستان را از دست میدهند. 
1-    اعمارِ زیربنای اقتصادی افغانستان بر مبنای یک پلانِ درازمدت ِسرمایه گذاری. پالیسی اقتصادِ بازار باید ازشکلِ مافیاپسند وکاریکاتوری فعلی آن خارج ساخته شده وبا قانونگذاری دقیق ونظارتِ دقیق از تطبیقِ معیارهای قانونی در سکتورِتجارت وتولید، حالت عادی را اختیارکند. افغانستان از لحاظ منابع طبیعی و نیروی جوانِ انسانی ظرفیتِ تبدیل شدن به یک ملت متکی بخود را دارد. آنچه به آن نیاز داریم حکومتیست که رهبران ِآن از ارادۀ سیاسی و سیستم ِحکومتداری شفاف و مستقل برخوداربوده اولویتهای ملی خود را برمبنای مصالح ملی خودشان تعین کنند. افغانهای مقیمِ خارج می توانند با آوردنِ فشارِ سیاسی، لابی ونوشتنِ مقالات در مطبوعاتِ خارجی، حکومات ِکشورهای {موردِ} اقامت شان را وادار به پشتیبانی ازین خواست کنند.
2-    افغانها در وضع ِحساسِ کنونی به وحت ِملی نیاز دارند. شرط ِمهمِ رسیدن به وحدت ووفاق ِملی، بستنِ صفحاتِ خونینِ تاریخ ِسه دهۀ اخیرازطریق تطبیق ِپلان عدالت انتقالی میباشد. “قانون مصالحه وعفوه" که توسط جانیانِ جنگی ودوستانِ شان تصویب شد وتوشیح گردید، داعیۀ صلح اجتماعی را برای مدتهای نامعلوم به تعویق انداخت. ازجانبِ دیگرپاکستان مانع از پیوستنِ طالبان به روندصلح میگردد ومیخواهد بوسیلۀ طالبان، افغانستان را در آینده بحیث ِعمقِ استراتیژیک خود در اختیار داشته باشد. اعلام ِتشکیل یک باندِ جدیدِ جواسیسِ آی. اس. آی تحت نام " اتحادِعلمای افغانستان" درآستانۀ کنفرانسِ بُن درشهرکویته، تیغ زنگزدۀ دیگریست که پاکستان برای کشتارِمردمِ افغانستان از نیام کشیده است. "اتحاد ِعلما" حلقۀ جدیدیست در زنجیری که پاکستان برای به بردگی کشیدنِ افغانها بکمُک  عناصرِخود فروش ایجاد کرده است. زورگوئی پاکستان را نمیتوان با گرفتن ِموضع عقیم مهار کرد. 
3-    با میزبانی، تمویل، تجهیزوتعلیم ِ گروه هایی که افغانستان وافغانها را به آتش میکشَند وباعث ِادامۀ موجودیتِ قوای خارجی در افغانستان شده اند، پاکستان ازمنشورِملل متحد تخطی آشکار میکند. ایالات متحده وناتو بخاطرمنافع استراتیژیک وانتخاباتی خودِ شان در برابراِین قانون شکنی ودهشت افگنی دولتی پاکستان در مجامع بین المللی سکوت اختیارکرده اند. امسال ادامۀ عضویتِ پاکستان درشورای امنیت درحالی تمدید شد که هیأتِ منفعل ِحکومت افغانستان در ملل متحد وپشتیبانانِ بین المللی اش، با پا گذاشتن برخون ِمردم افغانستان، دربرابرکاندیداتوری این کشورِتجاوزکار، بیشرمانه سکوت کردند. تا ناوقت نشده باید به این وضع پایان داده شود. 
صلحِ عادلانه وآبرومندانه آرزوی قلبی هرافغان است. طرفین ِمذاکرات صلح نباید پاکستانی ها وسایرخارجیها باشند. قیمتِ صلح نباید با انصراف ازحقوق وآزادیهای مدنی وسیاسی و زیرپا گذاشتنِ تساوی حقوق ِزنان پرداخت گردد. برای تداومِ صلح بعد ازمنازعه، تطبیقِ عدالتِ انتقالی امر غیرِقابل انصراف میباشد.
 دولت افغانستان و قوای خارجی با ید به شکنجۀ سیستماتیک در زندانهای خویش (زندانهای دولتی وزندانهای ناتو) پایان بدهند. با برچیدن ِبساط ِشکنجه وارعاب اززندانها وشعباتِ تحقیقِ ریاست عمومی امنیت دولتی، دولت افغانستان میتواند خواست ِبسته شدنِ تمام زندانهای خارجیها در افغانستان را با جدیت مطرح سازد. درین اواخر ریاستِ عمومی امنیت دولتی ازپلان تشکیل ِمحکمۀ اختصاصی صحبت میکند. کنفرانس، این پلان را بشدت تقبیح میکند. اگر اختناق و شکنجه باعثِ ایحادِ امنیت و ابقای دولت ها  شده میتوانست، حکامِ سه دهۀ اخیرمیتوانستند بر اریکۀ قدرت بمانند.
4 - معادن کشور میراث ملی ما را تشکیل میدهند. به حراج گزاری عجولانه این ثروت توسط حکومتی که فساداداری  اش زبانزدِ جهانیان است، مایۀ نگرانی جدی میباشد.        
شرایطِ واگذاری معدنِ مس ِعینکِ لوگرمثال روشن ومعامله گرانۀ حکام ِکنونی به سرنوشتِ معادن ِکشوروعدم توجه به استفادۀ معادن برای ارتقای کاریابی وتربیۀ کادر تخصصی در کشور میباشد.   

 در بارۀ افغانستان


تعدادی از اشتراک کننده گان درکنفرانس اروپایی
انفجارمرگباردرکابل                                                      
 به روزسه شنبه ششم ِماه دسامبر سال 2011میلادی، مراسم عزا داری و دعا و نیایش بخاطرِعاشورای حسینی، طبق معمولِ همه ساله درنقاطِ مختلفِ شهرمانند " زیارتِ سخی" ، " زیارتِ ابوفضل"، تکیه خانه های مختلف و " شهدای صالحین " بر پا گردیده بود و هزاران تن اعم ازپیروانِ مذاهب شیعه و سنی درآن اشتراک ورزیده بودند. باساس گزارشها، زمانیکه به تعداد صد ها نفرمیخواستند ازداخلِ زیارت به بیرون آمده و صد ها تن دیگردرحالِ داخل شدن بودند که فردِ انتحاری یی که موادِ انفجاری قوی دربدنِ خویش تعبیه کرده بود، خودش را در میان انبوه جمعیتِ عزا دار منفجر نمود وتا چشم بهم زدن، به تعداد هفتاد تن هموطنانِ ما را بکام مرگ سپرد و حدود یکصد و پنجاه تنِ دیگر را زخمی نمود.  درعین روز، انفجارهای انتحاری دیگرنیزدرشهر های مزارشریف و قندهارو کنُرصورت گرفت که در نتیجه ی آن، چندین نفرکشته و زخمی شدند. متعاقبِ این رویدادِ خونین، یک سخنگوی سازمان تروریستی " لشکرجنهگوی" مقیم پاکستان، ازطریقِ یکی از رادیو های آن کشور و نیز از راه تماس با نماینده گی خبررسانی بی بی سی در اسلام آباد، مسوولیتِ این عملِ خونین وننگین را به عهده گرفت .                                                               
مقام های دولت افغانستان رسماً اعلان کردند که این اقدامِ هولناکِ ضد انسانی، کارِگروه " لشکرجنهگوی" است و بمنظورِ ایجادِ فتراق میان پیروانِ مذاهب شیعه و سنی درداخل افغانستان صورت گرفته است. رهبرانِ گروه های سیاسی اهل تشیع و اهل تسنن و منسوبینِ دولت افغانستان، ضمن آنکه مرگِ انبوهِ عزا دار را برای اعضای خانواده و اقارب شان تسلیت گفتند، علاوه نمودند که این عمل، به هیچ صورت ازسوی شهروندانِ افغانستان انجام داده نشده، بلکه ناشی ازدشمنی و شیطنت های شبکۀ استخباراتِ ارتشِ پاکستان بوده است. صبغت الله مجددی نخستین رییس جمهوری رژیم اسلامی – جهادی و رییس سنای وقت در یک جلسۀ فاتحه خوانی و سخنرانی به این مناسبت درشهر کابل، با صراحت گفت که : " پاکستان سبب اصلی نا امنی ها درکشور است . آی. اس. آی است که تروریستان را از تمام ِدنیا استخدام میکند، پول میدهد، تمام وسایل و تجهیزات را در دسترس شان قرار میدهد، از سرحد می گذرند و ما را بخاک و خون آلوده میسازند..."                                                                             
 حاجی محمد محقق، یکی ازرهبرانِ " حزب وحدت اسلامی افغانستان" دراین جلسه اظهارداشت که : " اگرجامعه ی جهانی  و مقاماتِ پاکستان مانع فعالیتهای آی.اس. آی در افغانستان نشوند، مردم افغانستان بسیج خواهند شد و در این راستا خود تصمیم خواهند گرفت. "                   
 حامد کرزی رییس جمهورافغانستان که پس ازکنفرانسِ بُن و بمناسبتِ " مبارزه علیه فساد " در کابل سخنرانی میکرد، گفت : "  پایگاه لشکرجنهگوی درپاکستان است. بنابراین، دولت افغانستان با تمام قوای خود و نیز با حمایتِ بین المللی این مساله را پی گیری خواهد کرد. افغانستان نمیتواند خونِ کودکان خود را نا دیده بگیرد..."                                                                 
مقام های امریکایی نیز یکبارِ دیگراظهار داشتند که : "  ایالات متحده ی امریکا از پاکستان میخواهد تا در برابر گروه های هراس افگن درخاکِ این کشور به ویژه، لشکرجنهگوی که مسوولِ حمله ی خونینِ روز عاشورا درکابل پنداشته میشود، اقدام جدی کند..."                                         
یک مقامِ بلند پایه وزارت دفاع امریکا گفت : " اگر پاکستان به این تهدید ها رسیدگی  نکند، ایالات متحده مجبور خواهد بود تا گزینه های دیگررا به بررسی بگیرد، اما در صورتیکه ما همکاری این کشور را با خود داشته باشیم، بهتراست. مخفی شدنِ گروه های افراطی خشن و پشتیبانی ازآنان درپاکستان یک تهدید بزرگ را به نیروهای امریکایی، ماموریت ناتو  وثباتِ دراز مدت در افغانستان به میان آورده است . "                                                                                                
آنچه درعین حال موجبِ خشم و نفرتِ مضاعفِ مردمِ افغانستان گردید، اظهارات " رحمن َملِک" وزیرِامورِداخلۀ پاکستان بود که بجای محکوم سازی این عملِ خونین و همدردی با مردم افغانستان، خطاب به خبرنگاران گفت: " خدا را شکر که {لشکرجنهگوی} چنین عملیات را درخاکِ پاکستان انجام ندادند..."  یعنی این مقامِ ارشدِ حکومتِ پاکستان، با این سخنانش ازیکطرف بگونه یی عملِ دهشتناکِ انفجارِکابل توسط گروه "جنهگوی" را ستود و ازسوی دیگر، با محکوم نکردنِ این عملِ غیر انسانی و تسلیت ندادن به مردم افغانستان، یکباردیگر طینتِ ناپاکِ جانب حکومت ِمتبوعش رانزد همه گان آشکارنمود.                   
  رابطۀ رژیم عربستان سعودی با تروریسم                          
این نکته را نیز باید درهمینجا متذکرشوم که درحقیقت، رژیم عربستان سعودی که متشکل ازپیروان و ترویج دهنده گانِ مذهبِ وهابی وسلفی اند، درضدیتِ آشکار با اهل تشیع درسراسرِجهان معروف بوده سازمان ها و گروه های زیادی را بمنظورِ کشتارِشیعیان و پیشبُردِ اهدافِ سیاسی- مذهبی شان درکشور های مختلفِ اسلامی ایجاد، تمویل و ترغیب میکنند که " سپاه صحابه " و شاخۀ سختگیر ترِآن (لشکرجهنگوی) یکی ازآن همه گروه ها و سازمان های تروریستی ضد شیعه درخاکِ پاکستان میباشد. " علمای" وهابی عربستان سعودی همیشه با ارسال پیام ها و فتوا های مندرآوردی و کینه توزانۀ شان، موجبِ تحریکاتِ مذهبی زیادی درقلمرو های ممالک اسلامی درجهان گردیده اند. مثلاً، " شیخ عبدالعزیزآل الشیخ" مفتی اعظمِ رژیم وهابی سعودی دریکی از فتاوی اخیرِ خویش گفت که " عزاداری برای امام حسین شرعاً جایز نیست " و این خود میرساند که آنها درایجادِ افکار و اندیشه های ضد شیعیان و اعمالِ تروریستی درنقاط ِمختلفِ جهان و از جمله، افغانستان دست قوی دارند.                                                                                   
هنوزیکسال ازانفجارِخونبارِ روزِ عاشورا درکابل سپری نشده بود که همین " لشکر جنگهوی" در هفتۀ دوم ِماه جنوری سال 2013 میلادی، دست به چند انفجار پی در پی در شهر کویتۀ پاکستان و درمیان جمعیتی ازاهلِ تشیع مقیم آن شهر زد که دراثرِآن، به تعداد یکصد و سی و پنج نفر بیگناه جان باختند و صد ها نفر دیگر زخمی شدند.
"لشکرجهنگوی" طی اطلاعیه یی رسماً مسوولیتِ این انفجارها را بعهده گرفت. متعاقب ِاین انفجار و کشتارِ بیرحمانۀ غیرانسانی، هزاران تن ازشیعیانِ شهرِکویته، درحالیکه تابوتهای اجسادِ قربانیان شان را بدوش میکشیدند، خیابان ها را بعنوانِ اعتراض علیه این عمل ِخونین و بی توجهی مقام های حکومت ایالتی بلوچستان بستند و اقدام به سخنرانی های اعتراضی نمودند. آنها ازیکطرف ازدولت مرکزی پاکستان میخواستند تا مسوولانِ حکومتِ ایالتی را نسبت به بی توجهی شان پیرامونِ حراست از امنیت ِجانی اهلِ تشیع درآن ایالت برکنارنماید و ازسوی دیگر، عاملانِ این قتل عام را دستگیر و به جزای اعمال شان برساند. معترضان و تحصن کننده گان، همچنان خواهانِ تضمینِ مقام های صلاحیت دارِ پاکستان مبنی برامنیتِ جانی و مالی آنان درآینده  شدند. (چیزی که تصورنمی رود هرگزجامۀ عمل بپوشد)
جا دارد درهمینجا، چند نمونه ازفتوا های وحشتناک و ضد انسانی مفتی های فرقۀ ظالۀ وهابیتِ عربستان سعودی علیه اهل تشیع را درج نماییم تا خواننده به عمقِ دشمنی وخصومتِ خونینِ وهابی ها برضد مسلمانانِ شیعه مذهب پی برد:
* شیعیان را چون گوسفندان سر ببرُید تا خون سرتاپای آنها را فرا گیرد
* زنانِ آنها را به اسارت ببرَید و در میان رزمنده گان بصورت عادلانه تقسیم کنید
* کودکان ِشیعه را به فرا گیری تعلیمات ِاسلامی صحیح وادارید
* معابد وضریح های شرک آلودِ شیعه ها را نابود و ویران کنید
* خانه های آنها را تفتیش کنید و کتابهای شرک آلود آنها را از بین ببرید
* روزعاشورا را جشن بگیرید و شیعیان را مجبور کنید در آن شرکت کنند
* آنها را مجبورکنید  کودکان ِخود را با اسمایی مانند معاویه، یزید و ... نامگذاری نمایند
* خطرِ شیعیان نسبت به اسلام ، بیشتراز یهود و نصارا است .
 ( 306)
حتا یکی ازشیوخِ عربستان سعودی بنام " صالح المغامسی " فتوا صادرنمودکه نوشیدنِ ادرارِجنگجویان اسلامی در سوریه، مایۀ ثواب اُخروی مسلمانان میشود.
باید این موضوع را اکیداً دراینجا مطرح نماییم که ردِ پای رژیم عربستان سعودی دراکثراقداماتِ تروریستی درکشورهای مختلفِ اسلامی مانند عراق، لیبیا، یمن، سوریه، لبنان، پاکستان، افغانستان، اندونیزیا و حتا درقفقاز و چچنیا دیده شده است. زمانی، سفیر امریکا (کریستوفرهیل) درعراق با صراحت گفته بود که " عربستان سعودی، هزینه های مالی، تسلیحاتی و نظامی افراطیون ِالقاعده را در کشور عراق تأمین مینماید. "  و پسانها معلوم شد که نه تنها مقام های سعودی هزینۀ افراطیونِ القاعده را بعهده دارند، بلکه مخارجِ گروه ها وسازمان های افراطی دیگرمانند جبهاتِ " النصره " ، " احرارالشمس"، " لوای اسلام" ، " جبهۀ اسلامی " و دیگران را نیز در شرقِ میانه بدوش داشته اند . 
                                                                (ادامه دارد )

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها