مقوله های مشابه «قسمت و تقدیر» و «تیوری توطیه»!

تعداد زیادی از دوستان و جوانان ما با فهم نادرست از مقوله «قسمت و تقدیر» هر واقعه، هر حادثه، هر فاجعه و یا هر سرنوشتی را زاده «قسمت و تقدیر» خویش می دانند که گویا در «عالم بالا» در مورد آنها نوشته شده و 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها