بجواب محترم ملک الشعرا جناب سینا ابراهیمی

در ارتباط به"پاسخ بموضوع"

بازهم چند سطری از دُرّافشانی های!! جناب عالی راخواندم. متأسفانه نه ارزش خواندن را داشت ونه قابلیت جواب دادن را .

چون در جواب قبلی خودتمام موضوعات رامفصلاًجواب داده بودم که به تکرار آن ضرورتی نمی باشد. تنها درچند جملهءکوتاه مزاحم شما می گردم.
از لطف واحترام زیاد تان، بنده را"اسد الله خان"یاد کرده اید، مگراز داشتن درجهء دکترا و رتبهءعلمی پوهنوالی ام هنوز انکار داشته و آنرا یک ادعا میدانید. دیپلوم دکترای من بصورت بین المللی از طرف اتحاد شوروی سابقه،افغانسنان ودولت آسترالیا رسماً تأئید و شناخته شده میباشد. تأئید ویا عدم تأئید جناب عالی به پشیزی ارزش ندارد.

چون شما در ادبیات وشعر وشاعری وشناخت اشعار لیاقت فوق العاده دارید واشعاربنده رااز فراست زیاد تان!! بی حال، بی رمق،بی وزن وبی قافیه توصیف نموده وگفته اید که آبروی هرچه شاعراست، می برد.
حالا نه ازبرای تمسخر! بلکه ازبرای آموختن از حضور ملک الشعرای مثل شما سوالات چند را خدمت ارائه میدارم تادقیقاً وبا مثالهای لازمه لطف نموده جواب بدهید:
شعر چیست واقسام شعررا تعریف نمائید؟ اشعاربی رمق وازحال رفته ،اشعار بارمق ورسرحال واشعار بی وزن وبی قافیه کدام نوع اشعار است.اوزان شعری برچند قسم میباشد؟ قافیه اشعارراتوضیح دارید. سبک های شعرچند قسم بوده وچطورازهم تفکیک می شوند؟
مشتاقانه انتظارارشادات جناب عالی را دارم تا دیگرآبروی حتی یک شاعر را نریزم.
درهیچ نوشتهء من شما نمی یابید که گفته باشم حتی یک دیوان شعری دارم. ولی گفته ام که چند مجموعهءشعری ام زیور چاپ شدن رایافته است.
معلوم میشود که دانش تان ازشعر وشاعری آنقدرزیاد است که حواس شمارا مختل نموده وفرق دیوان ومجموعه شعری را نمیتوانید بکنید.

خوشبختانه ویا متأسفانه صدها پارچه ازاین اشعار بی حال وبی رمق بنده درسایتها ونشرات مختلف افغانی ما درآسترالیا،اروپا،امریکا و کانادا به نشررسیده است. اگرحوصله وتوان آنرا دارید،پس لطفاً در سایت های وزین گفتمان،24 ساعت،خاوران،رهروان،افغان جرمن، خوشه،کاتب هزاره،شعر افغانی،روزنه، کابل ناته ومجلات وهفته نامه های وزین امید درامریکا وافق درآسترالیا ومجلات مختلف وزیاد، این لاف زدن های بنده را!! نیز امتحان نمائید.
ازاینکه گفته بودیدجای من درکناردیگرمتفکرین دروطن خالیست و انصافاً هیچ کمی ندارم، وتوجیه که بعداً درباره نموده اید بی مفهوم و جای خجالت است. 
ضرب المثل  شما نشان دهندهءدانش شما درضرب المثل ها نیزمی باشدکه لطف نموده وتحریرداشته بودید"کوه درکجا ودرخت ها درکجا" آن ضرب المثل اگر بحضورجناب عالی کستاخی نشود،چنین است:
ببین دِه کجا ودرخت ها کجاست.دراینجا بین دِه ودرخت ها ارتباط منطقی وجود دارد که بین کوه ودرخت ها این ارتباط وجود ندارد. شما نوشته بودید که از فارغ التحصیلان قبل ازهفتم ثورمیباشید، آن استادان پولیتخنیک را که گرفتاروبه شهادت رسانیدند دراواسط  سال ۱۳۵۸بود که شما دوتا سه سال قبل ازآن ازپولی تخنیک فارغ شده بودید. چطور شد که نام همه آنهارا تاامروز که سی وهشت سال از آن مگذرد بخاطر دارید؟ آفرین به حافظه بی نظیرشما!!
در پایان با یقین کامل میگویم که اگرشما حتی یک روزهم از شاگردان من میبودید،هرگز این یاوه سرائی هارا نمی کردید. توصیهء من خدمت جناب عالی اینست که هرگاه توان برداشتن سنگی را ندارید، بوسیده و در جایش بگذارید.

پوهنوال داکتراسدلله حیدری
۰۸،۰۵،۲۰۱۷،سدنی،آسترالیا

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها