پیش زمینه های یک ظهور!

 پیوسته بگذشته بخش یکصدوشصت وچهارم :
دانشمندی گفته است: دراین بازارکه " انسان " را می فروشند و می خرند ووقف وواگذارمیکنند اگر کسی از اسناد مالکیت " انسان " ووقفنامه " انسان  " 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها