مکثی برچگونگی مبارزه با فساد وفقدان تفکراصلاحات درافغانستان

می گویند پیری را فوائید بسیار است ازآنجمله بیماریی« نسیان »!لذا گمان کامل میرود که در ایام غیبت آنجا که زمان توقف میکند و همه به خواب صغری رفته اند این جمله حکیمانه را که  

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها