مکثی برچگونگی مبارزه با فساد وفقدان تفکراصلاحات درافغانستان

می گویند پیری را فوائید بسیار است ازآنجمله بیماریی« نسیان »!لذا گمان کامل میرود که در ایام غیبت آنجا که زمان توقف میکند و همه به خواب صغری رفته اند این جمله حکیمانه را که  


نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها