اخرین مهره و استقرار صلح

تاریخ افغانستان گواه است که استعمار با همدستی استبداد با بر گزیدن اخرین مهره برای استقرار حیات استعماری اش در جنوب اسیا و بخصوص افغانستان یکی از نوکران بومی اش را به تیرکش کمانش گذاشته


نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها