دعوتنامۀ هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ساما در کانادا

مبارزات مردم زحمتکش و رنجدیدۀ افغانستان برای رسیدن به صلح و امنیت پایدار و بدست آوردن آزادی ، عنقریب وارد پنجمین دهۀ خود میشود . مبارزاتی که با کودتای منحوس ثور و تجاوز شوروی آغاز و به جنگ آزادیبخش میهنی منجر گشت .

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها