پیرامون توضیح المسائل لطیف پدرام !

هیچگونه قصدی نداشتم و ندارم دراین هنگامیکه افغانستان ازسویی به عنوان بزرگترین پایگاه مافیائی جهانی شناخته شده وهمه جناح های اعتقادی و اجتماعی ،مخالف یا موافق دراین اصل متفق اند

 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها