در جستجوی راه

در تقویم افغانستان روزها تاریخی زیادی است که دران مبارزین راه آزادی، شخصیت های ملی ، دموکرات و مذهبی جام شهادت نوشیده اند که ارزش معنوی آن روزها پا برجاست چه ازان روزها
 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها