مکثی براجماع ملی یا اجماع فرمائیشی تفنگداران!

      زبان مان مو درآورد که میگوئیم  یکی ازعمده ترین مصائب سیستم نبود نقشه راهی است که در آئینه آن فرد ، فردی از شهروندان این سرزمین خود را بنگرند اما  با دریغ وتأسف که این سرزمین بیش از

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها