مروری بر یک کتاب تازه

ازجملۀ تازه ترین کتابهایی که دراین اواخر پیرامون مسایل پیچیدۀ سیاسی و جریانات اجتماعی و اقتصادی و نیز، تحلیل سیاستها وفریبکاریهای " جامعۀ جهانی " درقبال افغانستان تدوین و بچاپ رسیده است،

کتابی است تحت عنوان " پلان سه مرحله ای کشورهای غربی درافغانستان " به قلم جناب داکترثنا متین نیکپی، یکی از حقوقدانان ورزیدۀ کشور درکانادا.                                   
متن این اثر، چنانکه گفته آمد،  تنها یک مقالۀ ساده دریک مورد خاص ازموارد و مسایل متعددی که همه روزه درکشوری بنام افغانستان واقع شده و میشوند، نیست؛ بلکه حاوی مطالب و مقالات بسیاری میباشد که درمتن هریک از آنها،  پیچیده ترین، عمیق ترین و درعین حال، فریبنده ترین تصامیم سیاسی پالیسی سازان خارجی درافغانستان، پس ازسال 2001عیسوی مورد بحث و کنکاش عالمانه و وطندوستانه  قرارگرفته اند.                                                            
نگارندۀ این کتاب که یکی از قلمداران آگاه، حقوق دان ورزیده و تحلیلگرسیاسی دقیق سنج میباشد، انبوهی ازمطالب غامض سیاسی درکشورعزیزما افغانستان را، به منظورآنکه بگونۀ فشرده و اما همه فهم، تقدیم خواننده نموده باشد،  رخُدادهای یکنیم دهۀ پسین را که هستی فردی واجتماعی ملی ما را سخت تحت تأثیرقرارداده اند، بصورت فنی و منطقی به سه بخش عمده وجداگانه تقسیم نموده و همۀ آنها را در یک مجموعۀ دوصد صفحه یی، با ارائۀ سناد و تصویر، با قطع وصحافت دلپسند و پشتی رنگه، مرتب نموده و برای هموطنان و همزبانان ارائه کرده است که بالذات خدمتی است در خورتحسین.                                                
وقتی خواننده تنها به فهرست مطالب مندرج این اثرنگاه میکند، سوای آنکه به متن ومحتوای درونی کتاب رسیده باشد، تقریباً به ده ها موضوع  و ده ها مسألۀ  مهم و سؤال برانگیز سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دپلوماتیک برمیخورد که بمثابۀ طرح ها وترفند های ظریف و اما چند پهلو و شعبده بازانه تا کنون برملت و مملکت عزیزما تحمیل گریده و این بازیهای آشکار و پنهان هنوز هم استمرار دارد.                                                                        
با اطمینان میتوان گفت که بسا موضوعات سیاسی، نظامی و انبوهی ازطرح ها و تصمیم های دولتمداران دست نشاندۀ افغانستان و رژیم های مربوط به "جامعۀ جهانی" چنان ظریفانه، چند پهلو و فریبنده ارائه میگردند که تعداد زیادی ازهم میهنان عزیزما نمیتوانند به ساده گی به اصل و ماهیت آنها پی ببرند. بنابرآن، مرورِ مطالبِ مندرج ِاین اثرکه غالباً گِره ازسر قسمتی ازدغلبازیهای سیاسی – دپلوماتیک غربی ها گشوده است، رهنمای خوبی برای تشنه گان راه حقیقت و فهم آنچه در عقب پرده میگذرد، خواهد بود.                                               
هرچند برخی ازموضوعات مندرج در این اثر که قبلاً به قلم مؤلف نگاشته شده و در موقعش دربعضی از رسانه های برون مرزی هموطنان ما بچاپ رسیده اند، ولی گِردآوری و نشر مجدد آنها طی یک اثرمعین، روی دلایل آتی، اقدام بجا و مؤثرپنداشته میشود :                                                                    
الف) با آنکه یک مقالۀ نشرشده در یک رسانۀ نوشتاری را، علاقه مندان آن دریک زمان معین میخوانند و اما، اصل مطلب یا مقاله را هرگز نزد خویش نگهداری نمیکنند و هرگاه  احیاناً خواننده یی اقدام به این کارنماید، اززمرۀ نادرات پنداشته خواهد شد.                                                              
ب) درکشورما متأسفانه یا دراثر انباشت مسایل و یا درنتیجۀ بی حوصله گی ها و کم توجهی ها، هررُخداد سیاسی و اجتماعی و ... ولو بسیار مهم و تکان دهنده، اگر درموقعش مورد توجه قرارمیگرد، متأسفانه با رُخداد دیگر در روز دیگر، به فراموشی سپرده میشود.                                                                 
ج) همان اندازه که کتبی سازی مسایل  اجتماعی و تاریخی و... برای شهروندان یک کشورنیازاشد است، نگهداری و آرشیف سازی اسناد و اخبارو... نیزاز زمرۀ ضرورت های ملی و اجتماعی بحساب میرود. پس توحید اسناد ومطالب نشرشده، آنهم در یک مجموعه یی بنام کتاب، تنها کار نه، بلکه دروضعیت خاصی که ما افغانها قرار داریم، کارستان خواهد بود.                                              
مطالب و مقاله های مندرج در این اثر، نه تنها برای خوانندۀ پویشگر، بسیارمفید و آموزاننده اند؛ بلکه نوعی تسلسل تاریخی رویداد های مربوط به یکنیم دهۀ پسین مملکت عزیز ما را نیز در خود نهفته دارند.                                          
من، درعین حالیکه اقدام اخیرجناب داکترمتین نیکپی مبنی بر توحید مطالب و نشر و پخش آنها تحت عنوان " پلان سه مرحله ای غرب درافغانستان " را می ستایم، مطالعۀ آنرا برای هموطنان گرامی خویش ضرور می دانم.                
   هموطنانی که مطالعۀ این اثرمفید را لازم میدانند، میتوانند به شماره تلفون و یا ایمیل آدرس آتی مراجعه فرمایند :                                               
     تلفون :0250-423-289    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ایمیل آدرس:

 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها