صدراعظم پاکستان بیش از یک منشی بلکه توان ندارد

دوسه روز پیش بود که خبرعزل محمد نوازشریف صدراعظم " کشور دوست وبرادر ودلبند ما " * پاکستان را شنیدیم .
 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها