مکثی برهذیان های شعارگونه رئیس غنی درارگ ؟!

خُلق مبارک حضرت رئیس غنی دیروز تا حدودی تنگ بود ، علت دلتنگی اش غالبأ مشاجره ایشان با بانو  بی ، بی گل یا همان رولا جان سعد غنی

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها