پيام تسليت

با كمال تاسف اطلاع باقتيم كه بی بی حاجی عادله رحیمی والدهٔ همكار گرامی ما اقای محمد شاه فرهود نائب رئیس  فارو و مسول
كميتهٔ فرهنگی فافون، با جهان فاني وداع كرد و خانواده و دوستان خویش را سوگوارساخته است.

مرحومه فرزندان آگاه، مبارز و از خود گذری به کشور خویش افغانستان تقدیم نمود که مایهٔ افتخاراند.         

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند ، به نمایندگی از انجمنهای عضو وهیات مدیره  این فدراسیون ، مراتب تسلیت خویش را به مناسبت این حادثه المناک به محترم محمد شاه فرهود، خانم لونا ولی رئیسهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند و بقیه اعضای فامیل های فرهود، رحیمی و لاهو تقدیم نموده و برای همه بازماندگان ایشان صبر جمیل و شکیبائی آرزو میکنیم.
 جنازه مرحومه قبلأ در کابل به خاک سپرده شده است. مراسم فاتحه و یاد بود مرحومه از جانب فامیل های فرهود، رهرو ولاهو بتاریخ ۲۷ اگست  ۲۰۱۷از ساعت یک ونیم تا سه ونیم بعد از ظهر در آدرس ذیل برگزار میگردد. اشتراک همه دوستان درین مراسم باعث خوشی روح متوفی و تسلیت خاطر بازماندگان میگردد.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها