دربارۀ ۲۸ ماه اسد روز واقعی استقلال افغانستان

نوشتۀ  اخير دانشمند و محقق گرامی جناب داکتر سيد عبدالله کاظم تحت عنوان « توضیحی دربارۀ این سؤال که آیا ۲۸  اسد روز واقعی استقلال افغانستان است؟» موضوع  روز واقعی استقلال افغانستان  را بخوبی  روشن ساخته است .
 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها