بزرگداشت ازیک عصیان !

آخیرأ رسم شده است که هرکه خواسته باشد در جامعه جنگزده افغانستان تمرین سخنرانی کند گذشته ای ملتی را باید با ادبیات و کلیماتی غیر مستند و نا مأنوس مذهبی زیر سوال ببرد .!! اینکه عبدالرسول سیاف  یکی از نامدارترین رهبران  مذهبی بگوید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها