تصحیح و تذکرضروری پیرامون " گزارش روز شهدا " در کانادا

اخیراً گزارش تحریری تعدادی ازهواداران " ساما " درکانادا را روی صحفۀ ویبسایت " گفتمان دموکراسی " خواندم. چون گزارش نویس محترم نکات و موضوعات حساسی را که گهگاهی موجب بروز سؤتفاهم نزد خواننده و درمیان هموطنان ما میگردد،

رعایت نکرده است، بنابرآن، خواستم به این وسیله این تذکرضروری را به توجه خواننده های گرامی برسانم :                                                           
با آنکه اینجانب (کریم پیکارپامیر) با رعایت احترام عمیق به شهدای راه آزادی کشورعزیزما افغانستان، درمحفل مذکور حاضر بودم، مگرهرگز روی ستیژنرفته سخنرانی یی نکرده و مقاله یی نخواندم.                                               
چون درمتن گزارش منتشره، چند جای از"پیکار" بدون پیشوند و یا پسوند لازم، تذکربعمل آمده است، پس به منظوررفع سؤتفاهم باید بعرض برسانم که منظور از " پیکار"، در واقع، عبارت از محترم اسدالله حکیمی یکی از اعضای خانوادۀ شهید مجید کلکانی مقیم شهرک گلف درحومۀ تورنتو میباشد که طی محفل یاد بود از شهدا، مقاله و پیام وارده را قرائت نمود.                                           
این نکتۀ قابل توجه را نیز با استفاده ازهمین فرصت باید بعرض برسانم که متأسفانه گزینش تخلص  یکسان و هم مانند ازطرف برخی از هموطنان مان در غربت و عدم توجه به اصالت مسأله، سابقه داری صاحب تخلص و بروز سؤتفاهمات از این رهگذر، همیشه موجب درد سرهای شخصی، خانواده گی روابط اجتماعی گردیده و میگردد. چنانکه من خود، متأسفانه ازبروزیک سلسله از سؤتفاهمات ازناحیۀ تعدد تخلص (پیکار) درسالهای پسین متأثربوده ام  و احتمالاً دیگران نیزهمانند من دچارمخمسه های ناشی ازتخلص همسان گردیده باشند.                                                                                     
با همین شرح مختصر، ازآنعده هموطنان گرامی که روی هردلیلی کلمۀ " پیکار" را بمثابۀ تخلص خویش برگزیده اند، احترامانه خواهشمندم با درنظر داشت سابقه داری من در مطبوعات داخل کشور و رسانه های متعدد خارج ازافغانستان و نیزبه منظوررعایت احترام متقابل، در این قسمت تجدید نظربعمل آورند. همچنان از ادارۀ رسانه ها و نشریه های الکترونیکی احترامکارانه تقاضا مینمایم، این نکتۀ حساسیت برانگیز را در هنگام نشر مطالب،  مدنظر داشته باشند.            
با عرض احترام
کریم پیکارپامیر- کانادا

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها