پیام تسلیت

با تأسف اطلاع گرفتیم که بی بی حاجی عادله رحیمی , والدهٔ محترم محمد شاه فرهود، نائب رئیس فارو دیگر در میان ما نیست و جان به جان آفرین تسلیم کرده است.  وفات بی بی حاجی عادله  رحیمی،

این مادر رنج کشیده و مهربان که با فدا کاری فرزندان مبارز و فهیم به جامعه تقدیم نموده برای فامیل و آنانی که او را می شناختند یک ضایعه غم انگیزاست. فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) به نمایندگی ازانجمنهای عضو وشخصیتهای همکار با فارو، ضمن ابراز تأثر، مراتب تسلیت خود را به مناسبت وفات بی بی حاجی عادله رحیمی به محترم محمد شاه فرهود، خانم لونا ولی رئیسه فافون و بقیه اعضای فامیلهای فرهود، رهرو و لاهو تقدیم میدارد.
جنازهٔ متوفی قبلأ درکابل به خاک سپرده شده است.  فاتحهٔ مردانه وزنانه به روز یکشنبه ۲۷ اگست از ساعت یک ونیم الی سه ونیم بعد از ظهردرآدرس ذیل برگزارمیگردد. حضور دوستان درین مراسم باعث خشنودی روح متوفا و تسلیت خاطربازماندگان اش خواهدشد.
آدرس فاتحه:
Grote Beerstraat 13-
Zwijndrecht 3331 TB
The Netherlands

 

هیأت اجرائیه

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها