ماهیت استراتیژیی دونالد ترومپ !

آورده اند شخصی به دوستان اش گفت ، حتمأ فلان فیلم سینمائی را ببینند ! چون من در آن فیلم بازی کرده ام یکی از حاضران گفت که ما آن فیلم را از سر تا پا دیده ایم ولی اثری از شما نبود ،

 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها