عجلهء استراتیژیک امریکا ومشروعیت رئیس ترومپ !

میگویند شخصی نزد دکتر روانشناس رفت و گفت : آقای دکتر به دادم برس که هیچ چیزی به یادم نه می آیند و  نه می دانم که من کی هستم ؟ و نه میدانم که دیروز چه خوردم ؟ دکتر پرسید که از چه زمانی این موضوع اتفاق افتاده است ؟

 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها