سخنرانی به مناسبت روز شهدا

افغانستان در سی و چند سال اخیر، تاریخ خونین تر از همه دورانهای پیش از این داشته است و دریغ بیشتر این که غم انگیزترین رویداد های این دیار در ادازای همه سالهای تباهی آور

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها