کتاب «کالبد شکافی بحران افغانستان»،

 دومین تألیف دانشمند ارجمند داکتر سید موسی صمیمی است که سه سال پس از  انتشار نخستین کتاب شان در عین موضوع یعنی « گفتمان بحران افغانستان» چاپ گردیده است. اثر حاضر در حقیقت انکشاف اوضاع را در سه سال پسین ارزیابی می کند. 
 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها