انجمن دانش درتورنتوی کانادا افتتاح شد

صد ها تن به شمول نویسنده گان، شاعران، شخصیت ها و فعالان محبوب اجتماعی، نماینده های نهاد های اجتماعی و رسانه های تصویری و سایرفرهنگیان مقیم بزرگ شهر تورنتو،

شام هفتم ماه سپتمبر 2017 میلادی در" تورنکلف بانکویت هال"  گرد آمدند تا نهاد نو تشکیل فرهنگی و علمی بنام  "انجمن دانش" را رسماً افتتاح نمایند.                                                   
مراسم این همایش بزرگ و شکوهمند، ساعت 7شام آغاز و تا ساعت 11 شب ادامه یافت.        

آقای محمد اکبر پروانی گوینده و گرداننده ی کنفرانس در باره ضرورت انجمن دانش سخنرانی کرده ضرورت ایجاد این انجمن را با تفصیل تشریح نمود.  وی در بخشی از صحبتش خاطر نشان كرد كه : " انجمن دانش به هیچ قوم ، ملیت ، سمت ، گروپ و کیش و آیین خاص تعلق ندارد،  بلکه  اعضای انجمن دانش به اصالت وتعالی انسان اعتقاد دارد و در خدمت انسان و انسانیت قرارخواهد داشت. اعضای دانش دست اتحاد، همکاری، مراودت وهمبستگی خود را به همه اشخاص، محافل و گروپ های افغانی ای که تنها به علم و معرفت و خرد و تعقل باورمند بوده به خرافات، عقبگرایی، زن ستیزی و تفرقه افگنی های قومی و لسانی وسمتی و ... باوروگرایش نداشته باشند، پیش نموده و انرا صمیمانه میفشارد.          
داکتر ثنا نیکپی بمثابۀ نخستین سخنران این محفل، در بارۀ "ماهیت انجمن دانش و جایگاه آن در جامعه  " صبحت کرده موقعیت انجمن را در میان نهاد های دیگر، عدم وابستگی و مسئولیت انجمن در تعریف درست  از واژه ها، واقعیت ها، کنش ها و بینش ها وهمچنان کار انجمن در ایجاد معیار های شفاف بر مبنای کثرت گرایی، موضع انجمن در برابر بنیادگرایی، عقبگردی، اصل عملگرایی در کار  و قابلیت ها و ترکیب تخصصی، علمی، جنسیتی، قومی و سِنی اعضای بورد مدیران انجمن دانش را تشریح کرد.  در بخشی  از سخنان داکترنیکپی چنین آمده است : " انجمن دانش نهادیست در جمع نهاد ها که هیچ نوع برتری جویی یا ادعای رهبری جامعه و نهاد های دیگر را نخواهد داشت، زیرا شاید نهاد هایی در 

جامعۀ  ما وجود داشته باشند  که خود را بجای دولت و دیگران را درموضع  اتباع خویش میدانند که این روش وتفکر، مناقشه، نفاق و تناقض را در جامعه  بار می آورد . "                                                                           

آقای صدیق عابدی سینماگر مشهور و محبوب افغانستان که به این تازه گی ها از افغانستان برگشته است، در بارۀ وضع جاری افغانستان صحبت کرد که لبریز از احساسات و طندوستی بود.                                                               
آقای پیکار پامیر در باره اصول آیینی و مرامی انجمن دانش سخنرانی کرده و در بارۀ شیوه های عملی، اهداف و مرام انجمن روشنی انداخت..
آقای پامیر افزود که : " نهاد مذکور درنظر دارد درعین حالیکه با سایر نهاد ها و مؤسسات فرهنگی - اجتماعی هم میهنان عزیز همکارصمیمی خواهد بود، روی دو خط عمدۀ فکری - فزیکی حرکت خواهد نمود: تنویر، آموزش، استفاده ازخرد و تعقل انسانی ( دور از انواع عقب گرایی فکری) و خط دوم، تلاش در جهت پژوهش، نگارش، تولید ادبی، علمی و فرهنگی برای روشن ساختن جامعه کار نماید."     
آقای متین رحمانی گزارش فعالیت های انجمن دانش قبل از افتتاح رسمی آن را به تفصیل بیان کرده و کار انجمن دانش را مثبت ارزیابی نمود که خواننده ها می توانند گزارش ویدیویی آنرا را درصفحۀ فیسبوک مربوط به انجمن مشاهده فرمایند.     
بانو نسیمه دانشیار عضو بورد مدیران انجمن دانش، سخنرانی اش را با ادبیات زیبای فارسی در باره روشنگری و فعالیت های روشنگرانۀ انجمن دانش در آینده پیشکش کرده و بر ضرورت روشنگری در جامعه تأکید نمود. 
آقای باری جمال در باره فعالیت های نشراتی انجمن دانش سخن گفت و کتابهای چاپ شده از طرف انجمن دانش را معرفی کرد.
دکتر عایشه جمال در باره رابطه جوانان تحصلگرده افغانستان با جامعه، صحبت جالبی ارائه نموده نکات مهم مشکل جامعه را برجسته ساخت.                       
بانوفاطمه اختر شعر زیبایی از سروده هایش را قرائت کرد که با استقبال گرم روبرو شد.                                                                                

آقای محمود باهر فرملی در بارۀ تعدد نهاد ها در جامعه صحبت کرده و نشرو پخش درجامعۀ افغانی را  بخاطر بی علاقه گی خواننده های آن، بصورت گله مندانه و انتقادی، کم اثر خوانده علاوه نمود که افغانستان و مردم آن به مطالعه و پژوهش و چاپ و نشرکتاب اشد نیاز دارند.                                            
داکتر محمد ایوب صدیقی یکی از شخصیت های محبوب و دانشمند جامعه، صحبت های مفیدی در موارد مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعه پیشکش کردند که با دلچسپی خاص حاضرین مواجه شد.                                              
 
داکتر لعلزادبلوچ در بارۀ فعالیت های فرهنگی و رسانه یی اش در تورنتوی کانادا نکاتی را بیان نموده و دو پارچه شعرش را قرائت کرد.                             

دربخش پایانی محفل، تقدیرنامۀ رسمی  دفتر آقای " راب ولیفنت " وکیل درپارلمان فدرال کانادا که به آدرس انجمن دانش فرستاده شده بود، از طرف مصطفی باخترنمایندۀ وکیل مذکور به داکتر ثنا نیکپی تسلیم داده شد.               
هیات مدیرۀ انجمن  از محترم نجیب متین نیکپی مالک کمپنی ساختمانی ( نیکان) که بخش اعظم مصارف برگرازی کنفرانس را سپانسر شده بود، تشکر نموده و احساس فرهنگ دوستانه این جوان رشید را قابل قدر دانست.    (پایان)                    
                    پیکارپامیر 
                       عکسهای مربوط به محفل انجمن دانش:                                        
https://www.facebook.com/515924668603623/photos/pcb.
648905908638831/648901401972615/?type=3


 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها