هردونده یابنده نیست !

درست همان زمانی که عده ای صف بسته بودند وشعارهای الله اکبرسرمیدادند و گروهی از آنها که نه قهرمانی را میشناختند ونه هم  مفهوم شهادت را میدانیستند شمشیرها را از غلاف کشیدند وبه نمائیش خشونت خواستند  تا حق شهدای وطن و قهرمانان معرکه وجهاد  را ادآ کنند ،!!