ازتعویذات وفکاهیات اشرف غنی!

البته  خواننده گان عزیز التفات دارند که فعلأ برای من امکان پرداختن به تمام جوانب غوغا سالاری و شعار پروریی  جناب رئیس محمد اشرف خان غنی وجود ندارند امانه میتوان از دیدن و مشاهده ای 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها