داستان دوستی احمد خان پوپلزائی درانی با الحاج حضرت شیخ سعدالدین انصاری

از اسلاف احمد خان درانی معلومات مؤثق تاریخی بدست نیست اما روایت است که احتمالآ احمد خان یکی از اخلاف علی مردان خان که اصلآ از قندهار و در زمان سلط شاه جهان مغلی بر افغانستان(۱۶۳۹م) "صفحه ۲۹۹افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام محمد غبار" حاکم کابل بوده باشد

 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها