داستان دوستی احمد خان پوپلزائی درانی با الحاج حضرت شیخ سعدالدین انصاری

از اسلاف احمد خان درانی معلومات مؤثق تاریخی بدست نیست اما روایت است که احتمالآ احمد خان یکی از اخلاف علی مردان خان که اصلآ از قندهار و در زمان سلط شاه جهان مغلی بر افغانستان(۱۶۳۹م) "صفحه ۲۹۹افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام محمد غبار" حاکم کابل بوده باشد

 


نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها