وقایع افغانستان از 2001 تا2014 م،بخش 90

داعش درافغانستان
اواسط سال 1394خورشیدی بود که سروصدای ظهورگروه داعش دربرخی از نقاط کشورتوسط رسانه های داخلی افغانستان بالا گرفت ومتعاقب آن، بحثها واظهارنظرهایی را برانگیخت.

عده یی گفتند " داعش هرگزنمیتواند درافغانستان زمینۀ ظهور داشته باشد"، کسان دیگری اظهارداشتند که "داعش با ثروت سرشار و امکانات عظیم جنگی که بدست آورده است، میتواند شاخکهایش را درافغانستان جنگزده نیربگستراند"، برخی ها گفتند که " داعش هم یک شاخه ازگروه طالبان است و ازسوی استخبارات نظامی پاکستان حمایت میشود" وعده یی دیگرچنین تحلیل نمودند که "چون تاریخ گروه طالبان نزد ارباب امریکایی شان پایان یافته است، بنابرآن، ایالات متحده گروه داعش را با گروه طالبان تعویض مینماید تا نقشه های ستراتژیک آینده اش درروسیه، چین و آسیای مرکزی را توسط آنها عملی سازد" 
دیری سپری نشده بود که اسناد وصحنه های تصویری این گروه با بیرق سیاه رنگ و افراد مسلح و (پوزبستۀ) آنها درنقاط مختلف کشور به نشر رسیدند. بازهم مدت درازی از این گزارش ها نگذشته بود که شکایات اهالی برخی از شهرکهای مربوط ولایت ننگرهار، بخصوص در شهرک " اچین" درجهت کشتارمردم بیگناه و بیداد گریهای شباروزی گروه داعش بالاگرفت و دامنۀ آن با شتابی هرچه بیشتر، تا مناطق شمال کشور نیزگسترش یافت.
دربحبوحۀ همین نگرانی ها که مطالبی در برخی از رسانه های داخلی افغانستان به نشر رسیدند مبنی براینکه گویا دست های مرموزی درچارچوب دولت وحدت ملی کشوراز گروه طالبان و پدیدۀ نوظهور(داعش) حمایت میکنند. چنانکه برخی از اعضای مجلس سنای افغانستان ادعا کردند که چرخبال یا هلیکوپتر های ناشناس، تعدادی از افراد گروه داعش را به ننگرهار منتقل کردند. و شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان بتاریخ دوم ماه جدی 1394خورشیدی از قول جمع گیانول یکی از اعضای مجلس سنا نوشت که " این چرخبالها درمنطقۀ سرخرود ننگرهار فرود آمده و افرادی با پوشش داعش در این منطقه مستقر شده اند... رادیویی با نشرات تبلیغات ضد دولتی نیز که مربوط به این گروه است در ننگرهار فعالیت دارد"
خبرنگارتلویزیون طلوع با تعدادی ازاهالی ننگرهارمصاحبه انجام داده آنرا به روز بیست و دوم ماه دسمبر 2015م بگونۀ مستند ومصور به نشر رسا نید. باشنده های محل دربرابر کمرۀ خبرنگار با صراحت میگفتند آنها به چشم خود، هلیکوپتر سفید رنگ را دیدند که به عجله فرو نشست و یکتعداد افراد سیاه پوش {داعشیان معمولاً لباس سیاه می پوشند} را پیاده کرد و به پرواز درآمد. درهمین شب و روز، جنرال جان کمبل، فرمانده نظامی ایالات متحدۀ امریکا درافغانستان رسماً اظهارنمود که " داعش تلاش دارد ننگرهاررا به مرکز فعالیت خود تبدیل کند. "
خبرگزاری "تاس" روسیه به تاریخ نهم ماه دسمبر2015م گزارش داد که " هلیکوپترهای نوع (ام یک -17) روسی متعلق به ارتش افغانستان، برای انتقال تروریستهای داعش به مرز های ترکمنستان و تاجیکستان مورد استفاده قرار می گیرند." 
حزب همبستگی افغانستان به نقل ازخبرگزاری "تاس" نوشت که :" این خبرگزاری به نقل از " منابع آگاه"  مدعی شد که معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور افغانستان، کارانتقال تروریستها را رهبری میکنند."
" باساس این خبر، به تاریخ 30 نوامبر2015 یک هلیکوپتر چینوک امریکا به ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس فرود آمده و سلاح و مهمات به گروه داعش سپرده است" حزب همبستگی افغانستان همچنان، گزارش خبرگزاری "تاس"راکه از قول الکساندرمانیلوف قوماندان نیرو های مشترک مرزی جمهوری های آسیای مرکزی نقل میکند، چنین نشرنمود: " حد اقل چهارونیم هزار تروریست داعشی در مرز های شمالی افغانستان تجمع کرده اند که تهدیدی برای این کشورها به شمار میروند..."
چنین گزارشها درحالی به نشر میرسیدند که مقام های روسیه، نه تنها ازناحیۀ اقدامات خونین نظامی داعش درسوریه، عراق وشمال افغانستان شدیداً نگران بودند، بلکه با تأسیس پایگاه های نظامی درخاک سوریه و استقرارکشتی های جنگی و بکارگیری تحت البحری واستفاده ازهوا پیما های پیشرفتۀ جنگی، پایگاه ومواضع داعش درسوریه را هدف قرار میدادند.مقام های مذکوردرعین حال، آماده گی شان غرض ارسال سلاح وسایروسایل نظامی برای دولت افغانستان را به منظور مقابلۀ مؤثربا گروه داعش اعلام نمودند.
نمونه هایی ازاعمال و افکار گروه های وهابی – تکفیری
در سوریه وعراق
گروه های مختلفِ تروریستی، پس ازراه اندازی جنگهای خانمانسوزدرسوریه، وضعیتِ عمومی را طوری آشفته ومختل ساختند که زمینه برای استفاده جویی های سیاسی – نظامی رژیم صهیونستی ازیکطرف و تطبیقِ برنامه های ستراتژیکِ ابرقدرتِ امریکا ازسوی دیگرمساعد گردد. چنانکه روزنامۀ معتبرِ " نیویارک تایمز" ازقول ِمنابع دولتی امریکا نوشت که  " سلاح های نظامی که به کشورِ عربستان سعودی به هدف ِاکمالِ ارتشِ آزاد ِسوریه  تهیه گردیده است، به دسترسِ ملیشه های افراطی در سوریه قرارمیگیرد. " ولی هرگزنگفتند و نمیگویند که این سلاح ها چرا، چگونه و ازکدام طریق به اختیارِملیشه ها قرار داده میشوند؟
"پرس تی وی " از قولِ شبکۀ خبری لبنان بنام " النشره " به روز چهارم ِماه دسامبر 2013م نوشت که  " اتباع ِعربستان سعودی با اطلاع { با موافقت} شاهزاده بندر بن سلطان رییس سازمان جاسوسی عربستان سعودی به سوریه رفته اند تا به گروه های شبه نظامی در کشور بپیوندند. " 
همچنان، بشارالجعفری سفیرسوریه درسازمان ملل گفت که " ارتشِ این کشور سه صد تن ازاتباع ِعربستان سعودی را دستگیر کرده است و صد ها تن از آنان نیز در حملات اخیرِ سوریه کشته شده اند. "
جنایاتِ تروریستی مقام های سعودی و متحدانِ مذهبی وجهانی آنها درسوریه، بخصوص ازسال 2010م به بعد، چنان تکان دهنده و غیرِ قابل ِباور بود که نه تنها جهانیان به عمق ِماهیت ِوهابیان، سلفیان و تکفیری های برخاسته از بطنِ آلِ سعود کاملاً پی بُردند، بلکه تأثیرِ فکری این جنایاتِ کم نظیرتا سایرِکشورهای جهان نیز ره گشود وافراد ِجاهل وجنونزدۀ مذهبی زیادی را بخود جذب نمود. 
شبکۀ خبررسانی " بی بی سی " بتاریخ بیستمِ ماه جون 2014م ازقولِ منابع رسمی تاجیکستان نوشت که : " فعلاً بیش ازدوصد شهروندِ این کشوردرممالکِ نا امن مشغولِ جنگ هستند. " مفتی سوریه نیزقبلاً اعلام نموده بود که " درصفوفِ مخالفانِ دولتِ بشار اسد، حدود 200 تن از جنگجویانِ تاجیک هستند. "  اما جنگجویانِ تاجیکی در سوریه، ازطریقِ نشرِ " ویدیوکلپ " گفتند که تعدادِ شان {درمیان نیروهای داعش} بالغ برششصد نفرمیشود. بی بی سی ازقولِ حکمت الله سیف الله زاده سردبیرِ هفته نامۀ " نگاه " مربوط ِحزبِ نهضت ِاسلامی تاجیکستان افزود: " درجهان نیرو هایی وجود دارند که به اعزامِ جوانان به کشورهای نا امن علاقه مند هستند وبرای این امر از شرایط مالی نیز برخوردار میباشند. " 
رسانه های داخلی و خارجی، ازسرازیر شدنِ صد ها جوانِ بریتانیایی به خاکِ سوریه و عراق غرضِ اشتراک در "جهادِ " نیرو های تروریستی " داعش " پرده برداشتند و بعضی ازمقام های بریتانیا نیزبدون آنکه روی چگونه گی جلب و جذبِ این جوانان (اعم ازپسران و دختران) و راز و رمزِفرستادنِ آنها ازخاکِ بریتانیا به قلمرو سوریه وعراق تأمل نمایند، هشدارهایی داده گفتند که این نیروها وقتی بخاکِ بریتانیا برگردند، خطراتی را برای امنیتِ این کشور ایجاد خواهند کرد. آنچه سؤظن مبنی بردست داشتنِ شبکه های استخباراتی بریتانیا (ام.آی- 5) و (ام.آی-6) دراین روندِ پُرمخاطرۀ تروریستی را تقویت نمود، این بود که مقام های امنیتی آن کشور، هیچ اقدام ِسد سازندۀ مؤثری دراین زمینه بعمل نیاوردند. گزارشگرِشبکۀ خبررسانی " بی بی سی " بنام  فرانک گاردنر" طی نشرِ یک گزارش گفت که " احتمال میرود حدود چهارصد تا پنجصد انگلیسی در میانِ داعش باشند ..."
خبرگزاری " صدای افغان – آوا" به روز 22 ماه حوت 1393 خورشیدی ازقولِ مقام های امنیتی فرانسه گزارش داد که: " درمیان کشورهای غربی، اتباع فرانسوی، بیشترین اعضای گروه های تروریستی داعش را تشکیل میدهند و تا کنون هزار و چهارصد فرانسوی جذبِ این گروه ها شده اند... از این میان، چهارصد و ده نفر در گیرِ جنگ درعراق و سوریه هستند، 90 نفر کشته شده اند و دوصد و شصت نفر نیز به فرانسه باز گشته اند... ده ها نفر نیز در داخل خاک این کشور، مشغولِ عضو گیری برای گروه های افراطی و تروریستی در عراق و سوریه هستند ..."
آنچه بیشتر ازهمه، مایه ننگ برای بشریتِ امروز پنداشته میشود، صدورِ فتوا های شرم آوری بود که ازسوی تعدادی ازمفتی های وهابی درقبالِ جنگهای سوریه صادرگردید. مثلاً، صدورِ فتوای " جهاد النکاح " ازسوی مفتی محمدعریفی مبنی برضرورت همخوابه شدنِ زنان و دخترانِ کشورهای اسلامی با تروریستهای ضدِ رژیمِ بشار اسد بعنوانِ جهاد ِاسلامی وکسبِ استحقاقِ رفتن به بهشت .
فتوای شیخ یاسرالعجلونی مبنی برکنیزگرفتنِ زنانِ سوری که به کشورِ اُردن پناهنده شده اند، غرضِ بهره برداری جنسی تروریستها.
فتوای شیخ عبدالباری الزمزی مبنی برهمبستر شدنِ شوهربا زنش که تازه فوت کرده باشد.
فتوای شیخ محمد الزغبی مصری مبنی بر خوردنِ گوشتِ " جن " 
فتوای شیخ ناصرالعمر درموردِ " جهاد نکاح با محارم"
فتوای شیخ خباب مروان الحمد راجع به " جهاد النجاح "
علاوتاً، شیوخ ومفتی های مربوط به گروه " داعش " یا دولت اسلامی عراق و شام، با اقداماتِ شدیدِ مذهبی شان درمناطق ِاشغالی درسوریه علیه هرنوع آزادی و حقوقِ زن و مرد، نفرت و انزجارِمردمانِ انساندوستِ جهان را برانگیخت. مثلاً، آنها خطاب به مسیحیانِ مناطقِ تحتِ کنترولِ خویش اخطار صادرنمودند تا مسلمان شوند، درغیر آن، تحتِ سه شرطِ آتی قرارخواهند گرفت :
*جزیه بپردازند
* ذبح شوند
* ویا یکی ازفرماندهانِ گروه تروریستی داعش برای مدتِ یک هفته با همسرانِ {زنان } شان هم خوابه شوند. 
گروه مذکورهمچنان، شنیدنِ آوازوموسیقی، خرید و فروشِ آلاتِ موسیقی، استعمالِ سگرت، عروسی و پایکوبی، عکس برداری، رسامی و همچنان تدریسِ مضامینِ تاریخی، فلسفی، ورزشی، جامعه شناسی و روان شناسی درمکاتبِ تحتِ تصرفِ شان را ممنوع اعلام نمودند. به زنان دستورصادر کردند تا ازروبند و دستکش استفاده بعمل آورند. زنان نمیتوانند بدونِ " محرمِ شرعی" ازمنزل خارج شوند. زنان نمیتوانند هنگامِ شب به خیابانها ظاهرشوند. زنان نمیتوانند روی چوکی {کرسی} بنشینند. آرایشگاه های مردانه باید بسته شوند و امثالهم. 
تکفیری ها درسوریه، غارتِ اموالِ مردمِ سوریه، سربرُیدنِ مامورانِ دولتی و سؤاستفادۀ جنسی از زنان آنها را نیزحلال اعلام کردند. فلم ها یا " ویدوکلیپ " های مستندِ زیادی ازطریق رسانه های جهان و نشریه های انترنتی پخش گردیدند که نشان دهندۀ سربُریدن ها، شلیک کردن ها، مثله کردنها، قطع دست و پا وتیرباران دستجمعی و دهشتناکِ افراد و کتله های وسیع انسانها درسرزمین عراق و شام و مناطق کُردستان بودند. همچنان فلم های مستندِ مبنی برتخریبِ اماکنِ مقدسه توسط داعشی های نقاب پوش و سلاح بدوش درسرزمین های مذکوردرمعرض تماشای مردمِ جان قرارداده شد. 
گزارشهایی نیز به نشر رسیدند که نشاندهندۀ اعدام ِ بیرحمانۀ آنعده از نوجوانانِ مناطقِ تحتِ تصرفِ داعشی ها بود که گفته شد تنها به تماشای بازی فوتبال پرداخته بودند. 
مفتی های وهابی و تکفیری عربستان سعودی درسوریه، بی حیایی را تا بدانجا رسانیدند که " شیخ ناصر العمر" حتا " جهاد نکاح با محارم " را نیز حلال اعلام کرد، یعنی اگرجنگجویان نتوانستند به زن یا دختر دیگران دسترسی یابند، میتوانند با محارم خویش همخوابه شوند. 
ولی آنچه درعینِ حال نزدِ این شیوخ و مفتی و واعظ وهابی – سلفی جواز داشت و ازآن هیچ شرم نداشتند، این بود که قرارِ گزارشِ روزنامۀ " دیلی استار" منتشرۀ انگلستان، تعداد زیادی از دخترانِ (غالباً مذهبی) انگلیسی، موازی با دخترانِ تونسی و کشورهای دیگر، به منظورِ همخوابه شدن با تروریست های مسلحِ وهابی و تکفیری، از " لندن " و " پورتموث " آن کشوربه سوریه رفته و ازسوی این ادعاگرانِ اسلام ِناب با آغوش بازاستقبال هم شده و میشوند. 
همچنان، رسانه های برون مرزی بتاریخ هفدهمِ ماه حمل 1393 (اپریل 2014م) گزارش دادند که تعدادی ازدخترانِ پانزده تا بیست سالۀ آلمان نیز به منظورِ ازدواج یا همخوابه شدن با جنگجویانِ وهابی و تکفیری، وارد سوریه شده اند. یکی ازاین دخترانِ پانزده ساله بنام " سارا " ازطریق صفحۀ فیس بُکِ خویش به سایرِ دختران ِآلمانی نوشته بود که " ازهمسرانِ {تکفیریهای مسلح} خود در میدان های جهاد حمایت میکنیم و برای آنها مجاهد بدنیا می آوریم..."
 
گزارش هایی که ازقولِ منابع آلمانی به نشر رسیدند، حاکی از آن بود که بیش از دوصد وهفتاد تبعۀ آلمانی درسوریه حضوردارند. و یک منبع دیگرِآلمانی گفته است که " شمارِجنگجویان ِآلمانی که در پاییزِ سالِ قبل 200 نفر بودند، به سه صد نفر در اوایلِ امسال رسیده اند. .. آنها در منطقه ای درشمال ِسوریه برای خود شاخۀ جنگجویانِ آلمانی را تشکیل داده اند. " 
درماه جون سال 2014م بود که بعضی ازمقام های انگلیس وفرانسه، ضمنِ یک نشستِ خاص، پیرامونِ افزایشِ شهروندانِ شان درجمع شبه نظامیانِ تکفیری درسوریه، به رایزنی پرداختند. اما یکی ازتحلیلگران بنام " رادنی شکسپیر" طی نگارشِ مقاله ای برای " پرس تی وی " با صراحت گفت : " امریکا و انگلیس درحال پی بُردن به این واقعیت هستند که دیوی که در ایجادِ آن نقش داشتند، اکنون درحالِ درد ِسر ساز شدن برای آنهاست و اگر به سرعت دست به کاری بزرگ نزنند، به شدت از این دیو ضربه خواهند خورد... دولتهای غربی بیمِ این را دارند که شبه نظامیانِ تکفیری که به سوریه میروند تا به آدمکُشان، گردن کَشان و قاتلانِ دخترانِ جوان بپیوندند، احتمالاً به کشورهای خود خواهند برگشت و این جنایات را تکرار خواهند کرد. با وجودِ این، امریکا و انگلیس و دیگر کشورها با وجودِ نا رضایتی دراین خصوص، درحال ِتشویق و حمایتِ مالی و تسلیحاتی از تکفیری ها و وهابی ها هستند..."
"پرس تی وی" ازقولِ " سوزان رایس " مشاورِامنیتِ ملی امریکا نوشت که : " واشنگتن بصورتِ فعالانه تجهیزاتِ کمُکی به ارزشِ حدود یک ملیارد و هفتصد ملیون دالر به شبه نظامیانِ تکفیری فعال درسوریه کمُک کرده است . "
گزارشها همچنان علاوه کردند که جنگِ تحمیلی درسوریه و بیرحمی های ازحد فزونِ تروریستهای وهابی و تکفیری درآن کشور، وضعیت را بخصوص برای زنان بحدی دشوار ساخته بود که به قولِ " کمیتۀ بین المللی نجات"، زنان ِسوریه غذا را با رابطۀ جنسی معامله میکردند و خانواده ها دخترانِ شان را به ازدواج های زود هنگام مجبور میکردند تا از تعدادِ اعضای خانواده و یا پول اجارۀ خانه بکاهند. 
شبکۀ خبررسانی " سازمان ملل " درماه اپریل 2014م گزارش داد که " فردی مغازه دار{واقع درشهر رمثه درمرز سوریه} بنام " ابومحمد " گفته است : " مشتریانش { عربهای کلان سال } که از او سراغِ دخترانی زیبا و کم سن و سال را میگیرند، آنان از بد بختی  سوری ها سؤاستفاده میکنند. این تهوع آوراست. آنها {مشتریان} میتوانستند  پدربزرگِ این دخترانِ نوجوان باشند. آنها اکثراً مردانی از عربستان سعودی هستند، شصت ساله با شکمی بزرگ که در کشور شان دیگر کسی به آنها دخترشان را به همسری نمیدهد..."
                                                      ( ادامه دارد )

adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #726021 58 دقيقه قبل
I happen to be commenting to let you understand what a impressive discovery my wife's daughter undergone browsing your webblog. She realized several details, not to mention what it's like to possess an excellent coaching heart to get certain people smoothly learn about selected grueling subject areas. You actually surpassed people's expected results. Thanks for distributing the beneficial, dependable, edifying and also unique thoughts on that topic to Tanya.
adidas ultra boost www.adidasultraboost.us.org
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #725980 2 ساعت 13 دقيقه قبل
Thank you a lot for providing individuals with an extremely wonderful opportunity to read in detail from this web site. It is always very amazing plus full of amusement for me and my office fellow workers to search your website really 3 times every week to see the new guidance you have got. And definitely, I am at all times amazed considering the stunning thoughts you serve. Selected 3 facts in this post are undeniably the very best I have had.
adidas nmd r1 gtiny.me/nmdcom
curry 4's Avatar
curry 4 پاسخ به موضوع: #725704 10 ساعت 37 دقيقه قبل
Thank you for your own effort on this website. My mother really likes engaging in investigations and it's simple to grasp why. Almost all learn all relating to the lively way you create sensible tactics via the web site and as well as inspire response from some other people about this subject matter and our favorite child is undoubtedly learning so much. Enjoy the rest of the new year. You're carrying out a glorious job.
curry 4 www.curry4shoes.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #725590 14 ساعت 30 دقيقه قبل
A lot of thanks for all your valuable efforts on this web site. Debby really loves working on investigation and it's easy to see why. A number of us know all about the powerful form you deliver precious tips and hints by means of this web blog and as well welcome response from other individuals on that situation then my princess is actually understanding so much. Take advantage of the remaining portion of the year. Your performing a pretty cool job.
adidas nmd fhc.io/nmds
hermes birkin's Avatar
hermes birkin پاسخ به موضوع: #725350 20 ساعت 34 دقيقه قبل
I and also my guys ended up reviewing the best solutions located on the website then all of the sudden got an awful feeling I had not expressed respect to the site owner for them. All of the women are actually for that reason stimulated to learn them and have in effect actually been loving those things. Many thanks for turning out to be considerably accommodating as well as for making a decision on such high-quality issues millions of individuals are really desirous to be aware of. Our own honest apologies for not saying thanks to you earlier.
hermes birkin www.hermes-birkin.us.com
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #725136 1 روز 2 ساعت قبل
I have to show appreciation to this writer for rescuing me from such a condition. After scouting through the the web and seeing ways which are not pleasant, I assumed my life was gone. Existing minus the approaches to the problems you have solved as a result of your good guide is a serious case, as well as the ones that could have adversely affected my entire career if I hadn't encountered the blog. Your understanding and kindness in touching all the things was crucial. I don't know what I would have done if I had not encountered such a stuff like this. It's possible to at this point look forward to my future. Thank you so much for the skilled and effective help. I won't be reluctant to suggest the blog to any person who wants and needs direction about this issue.
yeezy boost 350 lovebyt.es/boostyzy
jordan shoes's Avatar
jordan shoes پاسخ به موضوع: #725020 1 روز 5 ساعت قبل
My husband and i got so more than happy when Peter could round up his studies via the precious recommendations he obtained through your site. It's not at all simplistic to simply always be giving for free information which many others could have been making money from. We really acknowledge we have got the writer to give thanks to for this. The entire explanations you made, the easy web site navigation, the relationships you can help to foster - it's got mostly remarkable, and it's really letting our son and us feel that this topic is entertaining, and that is unbelievably important. Many thanks for everything!
jordan shoes www.michaeljordanshoes.us.com
air yeezy's Avatar
air yeezy پاسخ به موضوع: #724648 1 روز 14 ساعت قبل
Thank you for your whole labor on this blog. Gloria really likes getting into investigation and it's easy to see why. A number of us notice all regarding the compelling mode you create practical guidance via your web blog and foster participation from some others on that situation and our own child is without a doubt becoming educated a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the year. Your carrying out a tremendous job.
air yeezy youl.ink/yzyshoes
converse shoes's Avatar
converse shoes پاسخ به موضوع: #724601 1 روز 16 ساعت قبل
I have to show my passion for your kind-heartedness in support of individuals that must have assistance with this niche. Your real dedication to passing the message around ended up being pretty helpful and has in every case enabled women like me to get to their ambitions. Your amazing warm and helpful tutorial denotes much a person like me and somewhat more to my office colleagues. Warm regards; from each one of us.
converse shoes www.converse-shoes.us.com
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #724107 2 روز 2 ساعت قبل
I as well as my friends were actually studying the excellent suggestions from your web blog and quickly developed an awful feeling I never thanked the website owner for those secrets. All the people came very interested to see all of them and have now definitely been loving those things. We appreciate you simply being quite accommodating and then for making a choice on this kind of smart themes millions of individuals are really eager to know about. My sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.
yeezy vtu.cc/yeezyboost350
bape hoodie's Avatar
bape hoodie پاسخ به موضوع: #723608 2 روز 13 ساعت قبل
Needed to compose you the little note to be able to say thanks a lot over again for your nice basics you have shared on this site. It has been quite remarkably open-handed of you to convey publicly what a few people would have offered as an electronic book in order to make some profit for themselves, chiefly seeing that you could possibly have tried it if you decided. The solutions likewise served to be a easy way to fully grasp the rest have the same passion much like mine to understand somewhat more concerning this matter. I am sure there are many more pleasant opportunities up front for people who browse through your blog post.
bape hoodie www.bapehoodie.us
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #723452 2 روز 16 ساعت قبل
I wanted to write a small note to be able to express gratitude to you for those nice steps you are sharing on this site. My extensive internet look up has now been honored with incredibly good knowledge to write about with my visitors. I would assume that many of us visitors actually are very endowed to dwell in a wonderful network with many awesome individuals with interesting pointers. I feel pretty lucky to have used the weblog and look forward to some more enjoyable minutes reading here. Thanks a lot once again for everything.
yeezy boost catb.in/DfOr
adidas stan smith women's Avatar
adidas stan smith women پاسخ به موضوع: #723198 2 روز 22 ساعت قبل
I intended to create you the bit of word so as to give many thanks once again just for the breathtaking thoughts you've shown here. It is tremendously generous of people like you to give freely what exactly a number of us could have marketed as an electronic book to end up making some bucks on their own, even more so seeing that you could have done it if you wanted. The tricks as well acted to become great way to realize that some people have similar dreams like my very own to see more pertaining to this issue. I am certain there are many more fun occasions in the future for those who see your blog.
adidas stan smith women www.adidasstansmith.us.com
Adidas Yeezy Boost 750 Purple's Avatar
Adidas Yeezy Boost 750 Purple پاسخ به موضوع: #723067 3 روز 1 ساعت قبل
Thank you for each of your effort on this web page. Kim delights in participating in internet research and it's simple to grasp why. Almost all learn all concerning the powerful way you deliver valuable strategies by means of this web site and therefore improve contribution from other individuals about this topic plus my princess is without a doubt being taught a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You are conducting a glorious job.
Adidas Yeezy Boost 750 Purple www.yeezy-boost.us.com/adidas-yeezy-boost-750-purple-p-109.html
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #722899 3 روز 4 ساعت قبل
I simply desired to appreciate you again. I'm not certain the things that I could possibly have undertaken without the entire pointers discussed by you relating to such topic. Entirely was a very hard issue in my view, but viewing the expert way you managed the issue took me to cry with happiness. I'm happier for the guidance and in addition hope you are aware of a great job that you're putting in training people today with the aid of your websites. Most likely you've never got to know any of us.
yeezys onj.me/yzyorg
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #722738 3 روز 7 ساعت قبل
I and my friends appeared to be viewing the good guides located on your web site and the sudden I got a terrible suspicion I never thanked you for those strategies. Those people were definitely for this reason passionate to read through them and now have certainly been taking advantage of those things. Many thanks for truly being very accommodating and then for getting this kind of amazing subjects millions of individuals are really eager to know about. My personal sincere regret for not expressing gratitude to earlier.
yeezy shoes www.yeezy-shoes.org
hogan outlet's Avatar
hogan outlet پاسخ به موضوع: #722296 3 روز 17 ساعت قبل
I together with my friends were found to be examining the good guides found on your web page and then quickly got a terrible suspicion I had not thanked the web site owner for those secrets. My people were absolutely happy to learn all of them and now have pretty much been having fun with those things. Many thanks for simply being so thoughtful and for considering this form of impressive tips most people are really wanting to learn about. Our own honest regret for not expressing appreciation to earlier.
hogan outlet www.hoganoutlet.cc
cheap jordans's Avatar
cheap jordans پاسخ به موضوع: #721866 4 روز 3 ساعت قبل
I simply desired to thank you so much all over again. I am not sure the things that I would have handled in the absence of the actual hints documented by you on such a topic. It absolutely was a traumatic condition for me personally, however , discovering the skilled style you dealt with the issue took me to leap for delight. I will be happy for your service as well as trust you know what a powerful job you're undertaking teaching people today using your webblog. I am certain you have never come across any of us.
cheap jordans www.cheapretro-jordans.com
adidas yeezy boost's Avatar
adidas yeezy boost پاسخ به موضوع: #721797 4 روز 4 ساعت قبل
Thanks for every one of your effort on this web page. Betty enjoys engaging in investigations and it's easy to see why. We know all relating to the lively means you deliver important secrets by means of your blog and as well as increase response from the others on this point then my princess is now studying so much. Take advantage of the remaining portion of the year. You have been doing a very good job.
adidas yeezy boost tinylink.in/yeezyboost
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #721372 4 روز 16 ساعت قبل
I and my guys came reading through the best tips on your web site then all of a sudden developed an awful feeling I had not expressed respect to the blog owner for those techniques. Those guys were totally glad to read through all of them and now have simply been enjoying those things. Thanks for getting simply helpful and also for figuring out such terrific topics millions of individuals are really wanting to discover. Our honest apologies for not expressing gratitude to sooner.
yeezy boost 350 www.yeezyboost.in.net
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #721154 4 روز 22 ساعت قبل
My husband and i got absolutely excited that Chris could carry out his web research using the ideas he gained from your weblog. It's not at all simplistic to just possibly be freely giving things that many others could have been selling. And we also take into account we now have the writer to be grateful to because of that. The most important explanations you've made, the simple web site menu, the relationships your site help to promote - it is many overwhelming, and it is helping our son and the family consider that this matter is awesome, and that's highly serious. Thank you for all the pieces!
yeezy ix.sk/RH63i
links of london's Avatar
links of london پاسخ به موضوع: #720907 5 روز 3 ساعت قبل
I'm just writing to make you understand of the nice encounter my cousin's daughter undergone studying your web site. She picked up a lot of pieces, including how it is like to have an awesome teaching character to let many more with no trouble know just exactly a variety of tricky matters. You truly surpassed our desires. Thank you for coming up with these warm and friendly, dependable, educational and even cool thoughts on this topic to Jane.
links of london www.linksoflondonus.com
Adidas NMD Men Fur Dark Red's Avatar
Adidas NMD Men Fur Dark Red پاسخ به موضوع: #720756 5 روز 7 ساعت قبل
Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to find somebody with some unique thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is something that is wanted on the net, somebody with a little bit originality. useful job for bringing one thing new to the web!
Adidas NMD Men Fur Dark Red www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-men-fur-dark-red-p-486.html
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #720561 5 روز 12 ساعت قبل
I am writing to let you know of the fabulous experience my friend's princess gained viewing the blog. She figured out plenty of pieces, which include what it is like to have a wonderful helping nature to make others without hassle learn chosen complicated topics. You undoubtedly did more than our own expected results. Thanks for delivering these warm and helpful, trustworthy, informative and in addition easy tips about the topic to Mary.
yeezy boost 350 v2 clickand.co/8dmbn
lebron james shoes's Avatar
lebron james shoes پاسخ به موضوع: #720449 5 روز 16 ساعت قبل
I am only commenting to let you understand what a remarkable experience our girl gained going through your web page. She picked up so many things, not to mention what it's like to have a great giving mindset to have many others easily understand a variety of problematic subject matter. You truly did more than people's desires. Thanks for supplying the practical, dependable, edifying and in addition cool thoughts on your topic to Gloria.
lebron james shoes www.lebronjames-shoes.us.com

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها