تکملۀ ضروری بجای موخره

بتازه گی از میان نوشته های دو سه سال اخیر نشر شده ام  در ویب سایت "گفتمان" مجموعۀ بشکل کتاب ترتیب دادم که بهمکاری دوستان به جمع کتابهای ، کتابخانه الکترونیک ان سایت افزوده شد.

چون این تکمله در اخر  ان نوشته ها، صورتِ جمعبندی فشرده و اما مستقل را اختیار کرد، و نیز، این اضافات  خود، از نظر من، میتوانست و میتواند اغازی باشد برای تکمیل ضروری بحث های نیمه کاره و در نیمه راه مانده، خواستم انرا برای مطالعه خوانندگان، به مصداق هم خرما و هم ثواب، بصورت جداگانه نیز به نشر بسپارم . که چنین کردم.
همزمان با اماده شدن این مجموعه برای نشر، میهن در تمام ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی نظامی در منگنه  فعل و انفعالات فرسایشی به مراتب بیشتر از پیش قرار گرفته است. نوشتۀ داشتم زیر عنوان " پیامد های خلای فقدان بدیل" که سه چار سال قبل از نوشته های حاضر، به نشر سپرده بودم. اتفاقا ان نوشته را نیافتم. در ان نوشته تاکید بر این بود که در جوسیاسی خلا، خلا باقی نمی ماند. در صورت نبود بدیل ازادی و استقلال خلا را زور یا قدرت پُر میکند و قدرت در سیما های رنگارنگ به خشونت و استبداد فراگیرمی انجامد و هزینه های ان را اکثریت های جامعه می پردازند. استبداد استعماری در انزمان به این عریانی و شماتت و شناعت چهره نشان نداده بود. امروز استبداد در نما های سرکوب های خونین و تجاوز بر حریم ازادی های مدنی، بمباردمان های کور، انفجار ها ،  فقر، فساد مالی-اخلاقی ومنافقت سیاسی ، فراری ساختن نیرو های محرکه ، بیکاری و امراض… ، فراگیر و همه گستر گردیده است و در پناه ان غارتگری ها و زورگویی ها رونق جدید یافته است.   در این میان صدا های ازادی و استقلال از حنجره های انانی که انرا فریاد میکنند، به صدا های سُرمه قورت کرده گی ها، مشابه گردیده است. چه واقع شده است ؟ آیا استعمار دروغ است یا استعمار زده تا مغز استخوان تحمیق و تخدیر وتسحیر گردیده تا جائیکه  که از به زبان اوردن کلمه استعمار میترسد و یا شاید پُست مُدرن صفتانه  میشرمد !  بنا بر شاهد و قرینه   و دلیل، اولی دروغ و دومی راست است. هرچند کلمه استعمار بعد از شیوع چند باره در یک جریان مستمر، از نظر صوری تعدیل شده  است، اما از نظر محتوی، در سطح جهان حال و وضعش، چنان به وخامت گرائیده که معنی تخریت مصداق اصولی ان گشته است. به این موضوع در نوشته های تالیف حاضر، چند جا اشاره شده است. اما از ان جا که تبلور مفهوم استعمار در متن رابطۀ سلطه و تروریسم، جهان را بصوب اشوب و فاجعه بزرگ در حال کشانیدن است؛ شگافتن و معرفی بیشتر و مستمر محتوی و صورت استعمار  و شناختاندن عامه فهم  پاد زهر ان بویژه برای کشور ومردم ما که در محراق این فاجعه قرار گرفته است، اهمیت حیاتی دارد. در این تکمله سرخط های بحث را نشانی میکنم.
امروز استعمار جهانی شده است. بدیل ان – ازادی و استقلال- هرگاه قرار باشد با نیرو وقوت تمام مطرح گردد، نیز باید هویت جهانی یابد. این مامول براوردنی و شدنی نیست مگر با شناخت و بررسی استعمار وانبوه تجارب نیک وبیشتر زشت که بشریت از ان اندوخته است. در حوصله ومجال این نوشته، همپا با مطالعه کتاب "رشد"* ( تحقیقی در مردم سالاری)، تنها نکات عطف تاریخی میتواند نشانی شود . 
 از نظر غربی ها استعمار رسالت پیامبرانه وکمال بخشندگی است بر دوش اورپایی تا استعمار زده را در رشد  و یا development   کُمک کند. یعنی "رشد" موضوع استعمار است.  نخست باید دانست و بخاطر داشت که  "رشد خود بیان یک جریان مطلوب است".
در یونان قدیم دانش دو منبع داشت: اساطیر و نظریه های که فیلسوفان میساختند. ارسطو با استفاده از قانون تشابه( ناشناخته را بوسیله شناخته، شناختن و شناختاندن) و از راه قیاس صوری، رشد جامعه را به نمو کودک تشبیه کرد و برای ان دور تولد نمو ومرگ قایل شدو این نظر را به چگونگی عمر دولت نیز تسری داد.  درست یا غلط بودن حکم را  به  روشنگری تحقیقات  بعدی واگذار و عجالتاً اذعان نکنیم . "سن اگوستن" اموزه های ارسطو را در استانه ی انحلال امپرتوری روم و قدرت گرفتن کلیسا وحکومت جهانی کلیسا با تعدیل برخی اموزه های دینی عیسویت برای استمرار حاکمیت کلیسا (جانشین جامعه مومنان)، دستکاری کرد. ابن خلدون "رشد دوری" را از ارسطو گرفت و پذیرفت، اما زوال دانش و معرفت و این بخش ازنظر ارسطو را که پایان ناپذیری را نقص میشمرد، نپذیرفت. در قلمرو اسلامی رشد علم پایان ناپذیر باور میشد. اما این باور نیز گرفتار  جبر دوری بودن رشد، شد. و با این نظر افلاطون که  " تغیر انحطاط و فساد بار می اورد"، یا سنگ در جایش سنگین است، انطباق جست . جو فکری مشبوع از تراوش های نظری انچنانی، تا قرن 17 که دکارت در نظریه فیلسوف و کلیسا، شک کرد، ادامه داشت. دکارت گفت : قدیمی ها ما هستیم و  جهان از عصر ارسطو به بعد، چند هزاره کهنه تر شده است و به همین مقیاس  به ذخائر معرفت ها و دانش ها بشری افزوده شده است. در اورپا متجددها وخوشبین ها پیش افتادند. البته این به معنی موافقت همگانی با متجدد ها نبود. در قرن 18 بد بین ها چون دیوید هیوم و ادام فرگوسُن بد بینی نشان دادند از جمله روسو در اقتراح اکادمی شهر دیژون شرکت کرد و در پاسخ به این پرسش که: " ایا پیشرفت علوم و هنر ها عرف و عادات را پالایش داده است و یا برعکس به فساد الوده تر کرده است؟" نوشت: " بیرحمانه تر انکه تمامی ترقی های نوع انسان او را بر دوام از حالت اولیه اش، دورتر میکند. هر اندازه ما معلومات بیشتر برهم می افزائیم و وسایل جدید ایجاد میکنیم برای انستکه انچه را از همه مهمتر است از خود بستانیم. از زیادت مطالعه، انسانی که ما هستیم بجائی میرسیم که دیگر خویشتن خویش را نمی شناسیم".
  گفتیم، سرانجام خوشبین ها و متجدد ها پیش افتادند. فونتوتلFontenelle  و شارل پرولت Charles Perrault نیک دریافتند و یافته خود را گفتند و نوشتند: " تنها چیزهای که میتوانند مانع رشد معرفت بگردند- همان چیزهای که در قرون وسطی مانع شدند- خرافات، استبداد و جنگ هستند. تا این زمان نمو ورشد امور طبعیِ شمرده می شدند که وقتی به حد مطلوب رسیدند، پایان می پذیرند و دور رشد جای خود را بدور انحطاط میسپارد. لایبنیتز Leibnitz امکان یافت تا "رشد را پایان ناپذیر" بخواند. نظر دوری رشد جای خود را به نظری سپرد که تاریخ را یک خط مداوم رشد می شناخت.  و ، " رشد جامعه ها، معارف و ثروت هایشان، خود پویا Auto-Dynamique  است " . و بدین سان "تحول گرائی اجتماعی" evolutionisme sicial پیروزی بدست اورد. ظفرمندی تحول گرائی اجتماعی به زودی همراه شد با بالا نشینی تفکر  برتری و اصالت قوم برگزیده سفید یا اورپایی. ژان باتیست سی Jean Baptiste Say بر این نظر شد که بشریت جریان رشد را از وحشی گری اغاز کرده است در دوره توحش از حقوق مالکیت و غیر ان اگاه نیست... انگاه به مرحله تمدن های مادون میرسند مثل هند و مصر سر انجام به دوره تمدن عالی وارد میشوند که مشخصۀ ان تولید صنعتی است. اگوست کنت بر ان بود که جامعه از مرحلۀ دین های ابتدایی به دین های که به ماوراءالطبیعه قایلند و از ان به "حالت مثبت" میرسند و معارف غیر علمی که منفی هستند جای خود را به معارف علمی میسپارند. در این مرحله هر معرفتی ره اورد تجربه است به این ملحوظ  این نظر را ، فلسفه تحققی و تحصلی Positivisme خوانده اند.  کارل مارکس Karl Marx  تاریخ را جریان تابع قانون و محکوم به طی مراحل میدانست که از جامعه کمونیستی اولیه، طی مراحل میکند و به نظام فیودالی میرسد. از ان نیز به نظام سرمایداری گذر میکند. از این نظام به جامعه کمونستی ره خواهد سپرد. به نظر او "رشد شکل بندی اقتصادی جامعه همانند مشی طبیعت و تاریخ انست". مارکس به این باور میشود که جامعه های عقب مانده نیاز مند استعمار هستند تا تحول پذیر بگردند. در حالیکه بعد لینن به شیوه خود و با حفظ ثنویت در دیدگاه و تعقل ، به نقش اراده ازاد انسان و حق تعین سرنوشت ملل  قایل  ودر کنگره باکو که در 1920  که زیر رهبری او برپا شد، سخن از مبارزه ضد استعماری خلق های تحت ستم استعماری به میان اورد. اینها را داشته باشیم و عجالتاً باشند سرجایشان.   
عهده داری این رسالت چگونه در کله اورپایی کِشت شد. مدعیِ که صنعت را دستاویز رسالت و اقایی اورپایی بر غیر اورپایی ساخت و انرا عَلـم کرد و به مجوزی که نیاز داشت تا  سلطه و سلطه گری را توجیه کند، دست یافت؛ ایا میدانست که بجای رشد، اسطوره رشد را استناد قرار داده است؟  لیبرالیسم در اغاز به این دلیل که استعمارگری هزینه بردار است، مخالف استعمار بود. وقتی  جریان نیروی های محرکه از مستعمره به کشور مادر استعماری سرا زیر شد و ان را مزه مزه کردند، یک دل نه، صد دل عاشق سینه چاک استعمار  گشت و همزمان کلیسا نیز بتراشیدن و ساختن توجیه برای استعمارگری اغازکرد و بنام مخالفت با برده داری و موافقت با انسان دوستی جانبدار استعمار شد. ژول فری لیبرال و فراماسون در 28 ژوئیه 1885 آئین استعمار را به مجلس نمایندگان تقدیم و در ان برنامه متمدن کردن مستعمره ها را بر سه اصل بنا نهاده بود:  هر قدرت صنعتی باید فضای اقتصادی خود را بنا بر نیاز انباشت ثروت، محصولِ صنعتی شدن، و رقابت توسعه دهد. "نسلهای مافوق" نسبت به " نسلهای مادون" هم حقوق و هم مسوولیت دارند... استعمار فرانسه را ضرور است... پاول لوروا بولیو Paul Leroy Beoulieu  در  1874 کتابی نوشت با عنوان "استعمار نزد مردمان متجدد" که تا سال 1908 شش بار تجدید چاپ شد او دران استعمار را وظیفه شمرد. از این زمان به بعد"بدگویی" از استعمار کار شهروند منحط قلمداد میشد. حتی نویسنده ی  مانند ویکتور هوگو در بخشی از نوشته اش در ستایش استعمار مینویسد: " در قرن نزده سفید از سیاه یک انسان ساخت. در قرن بیستم اورپا از افریقا یک دنیا خواهد ساخت" .   و دیدیم که ساخت؟!...
متوجه شدم و دیدم، بحث دراز دامن "رشد- استعمار" در تکمله، همزمان با مطالعه کتاب "رشد"، خیز برمیدارد و میخواهد از گنجانیده شدن، در ظرف  یک مقاله، بجهد و خود را در میدان یک بحث جدی و اساسی  امروزی نمایان کند. متآثر از تقسیمبندی اوقات کار، - کارگرم- ، جمع، تنبلیِ معلولِ کشته نتوانستنِ اثار قدرت زده گی در چند سیما در وجودم، لازم دیدم بحث را، از سر ناگزیریی زمانی، نیمه کاره رها و به اینده موکول و واگذار کنم. و اما در بارۀ مضحک و دراماتیک ترین بخش روش جادو و سِحر نسل برگزیدۀ صنعتی وسفید، که در عرصه تفکر از پُست مدرنیسم اقتصادی و ادبی، در این برهه زمانی ...، میگویند و  در حال حاضر، اندر منجلاب و منجنیق اند، نمیتوانم بدون تذکاری چند، تکمله را پایان بخشم . 
 و اما قبل از ان. دوستی داشتم و شاید هنوز دارمش، دارنده دکتورا در ادبیات زبان انگلیسی یا  PHD از یکی از پوهنتون های مشهور استرالیا. اگر برداشت انزمانی ام از خلال صحبت های سالها قبل درست بیاد مانده باشد، برای او ژاک لاکان نویسنده فرانسوی که احتمالاً تز دوکتورا او نیز بود، معراج تفکر ادبی غرب و یک پُست مُدرنیست بود.  و اما در عین زمان این دوست از هواخواهان پرپاقرص طالبان است و از کتاب "دویمه سقوی" بنام کتاب بالینی خود یاد میکرد. به این مطلب دورتر، دوباره برمیگردم.
 در فضای بعد از جنگ جهانی دوم، جنگی مملو از وحشت ودهشت، که باید برای قوم برگزیده و عقل عالم وعالیجاه و  سفید پوست ، انهمه کشتار وویرانی،  درسی اموزنده ی نو میبود، و نبود و نشد و چون پیوسته بر همان تال  نوازیدن ناساز ادامه دارد ، این به نوبه ، محل این پرسش را به میان می اورد  که، چگونه این همه اموزه های غنامند که پیوسته توسط 1% ها به زیان 99% ها، مصادره به مطلوب شده و میشود و قدرت بویژه در سیمای سرمایه، عقل ناقص انها و بنا بر ان خود ایشان را مستخدم خود ساخته و میسازد، میتواند هدف زندگی انسانی باشد؟
پیامبرِ خودتراشیدۀ که غرب نامندش،  مدعی شد، رشد  بر خط جبری و طبعی تاریخ ره می پیماید و اما  نگفت که اگر رشد جبری و طبیعی است چه نیاز به پیامبری اروپایی دارد؟ چون دروغ گفتند و در قطار این دروغ ها گفتند  که ما قوم برگزیده وسفید ، مادون ها! را به رشد و به سطح خود میرسانیم و فاصله ها را کم میکنیم  و از ان دروغگویی به بعد، عنصر زورگویی را نیز بر ان افزودند ، کار به اینجا ها، یعنی جائیکه زندگی زنده جانها را، تخریب طبیعت از یکسو وزرادخانه هستوی از جانب دیگر تهدید میکند، کشانیده شده است. 
ببینیم حافظه تاریخ معاصر و جغرافیای سیاسی که  بعدها مکان "رشد نیافته ها" نام گرفت، یا زمان و مکان، برای ما چه گفتنی دارد : " در سالهای 1700 م فاصله پیشرفته از پیش نرفته 2 به 1 بوده است. در پایان قرن 19  ، 5 به 1 شده است. در سال 1960 ، 15 به 1 و در سال 1980 45 به 1  گشته است.* در 1989، 60 به 1 و در سال 1999 ، 82 به1 شده است".
 دهه های رشد مقرر کردند، کنفرانس ها تدویر و نهاد ها ساختند، ملل متحد، به میدان قدم رنجه فرمود و قیم ها گمارده شدند، راه حل ها در افریقا اسیا و امریکای لاتین طرح و ازموده شدند، نا متعهد ها به رهبری تیتو وناصر و سوکارنو عرض وجود کردند،  راه رشد غیرسرمایداری قدعلم کرد و شکست خورد و از سر ناچاری و شکست های پیهم به زیان 99% ها رسیدیم و رسیدند بجای که باید می رسیدیم یعنی همان ناکجا اباد جهنم برای 99% ها و بهشت برای 1% ها، محصول بلافصل کجروی کجروان بر کجروها. 
برگردیم به ان نکته عروج تفکر اورپایی سفید(پیامبر کاذب)، متبلور در "پُست مُدرنیسم" که از نوع ادبی ان در وجود علایق اندوست، ذکر خیری در بالا به عمل امد. در اینجا نخست باید عرصه های طرح ان نشانی شوند. "سه جریان و جود دارد که به انها پسا مدرن اطلاق میشود و ابشخور انها به ترتیب 1. هنر و 2. ادبیات و زبان فلسفی(پسا ساخت گرائی) و 3.  علوم اجتماعی هستند(ماوراء صنعتی) ". اما مهم  فلسفه پسا مدرن است که پایه نظری ان در نوشته های بعدی ارزش  شگافتن بیشتر دارد.  توجه را در متن موضوع "استعمار- رشد" ، به جریان سومی معطوف میکنم. به این امید که رهروان دو جریان دیگر در شناخت واقیعت ها با عقل ازاد سروکار داشته  و تماس گیرند و نه با عقل بسته و قوم وقبیله محور.
طی چند قرن احکام صادره از کله انسان مافوق یا سفید اروپایی، به سبب تجربه ناشدنی بودن، از یکسو و تقلید ان به مثابه اسطوره و نه الگو در دنیای مادون ها و نشنیدن این صداهای رسا فانون ها و چگواراها... که "از خود اروپا دیگری نسازیم"، کار را بجای رساند که غربی به سحر و جادو پُست مدرنیسم برای کار پذیرسازی 99% ها متوصل شده است. بترتیبی که : «ساحران جدید، سازندگان سِحر " پُست مدرن" در راستای کارپذیر سازی جامعه جهانی، ساحرانه فرمودند و ما[ با دهن های باز وگوشهای بسته و عقل های کور] قبول کردیم که : انسانها باید مجاز را بجای واقیعت بپذیرند. دستگاه های تبلیغاتی ماموریت دارند که به سیر ها بباورانند که زندگی ارمانی دارند و به گرسنه ها بباورانند، در حال عبور از زیر خط فقر و به زِبَر این خط هستند. در حقیقت از را خلط، مجاز را واقیعت می نمایاند. رشد همچون خدا،روی پنهان میکند و به ایات و نشانه ها باید بوجودش پی برد. شبه واقیعت بجای واقیعت می نشیند و با استفاده از آمادگی ذهنی انسانها، پُست مدرن " دنیای خیالی" را می سازد و ادمیان را به ان دنیا میبرد. به انها نوع جدیدی از زندگی کردن را می اموزد:" انسانها باید باورکنند که زندگی انها، نه زندگی است که در واقیعت می کنند بلکه زندگی است که در مجاز میکنند".
بدین قرار، هم میهنانِ که، در نظام فقرگستر اشغالگران یا استعمار جهانی، در سایه سنگین خشونت و استبداد وقهر و  ابر غلیظ ابهام، مقدمات غارت قانونمند و دائمی برای شان در حال تدارک و چیده شدن است، باید در رویا های پُست مُدرنستی خود دموکراسی و ازادی و رفاه را زندگی کنند و یا خواب ببینند! 
وقتی به اینجای نوشته رسیدم، اقای دونالد ترمپ ستراتیژی ان کشور را در باره افغانستان "اعلان" کرد. و هنگامیکه در متن این ستراتیژی، که بعد از ذهنیت سازی نفس گیر رسانه های غربی، با طمطراق اعلام شد، داخل شوید، هیچ چیزی تازۀ بسود بشریت یعنی 99% ها، در ان یافته نمی توانید. در رابطه به افغانستان ستراتیژی جدید امریکا را با خوشباوری زیاد میتوان یک فرصتِ تنفسِ موقت نامید و نه یک راه حل. زیرا ، باداری و مزدوری و سلطه گری و زیر سلطه سازی و سخن از "منافع"  و نه "حقوق" و مافوق و مادون ، در این قلقله و غوغا، پاسخِ در خور، به نیاز زمان نبوده و دروغ است. منافع همان ثنویتِی است که انرا از افلاطون – ارسطو به به میراث برده اند.
  از " باخوشباوری" گفتم ! از این سخاوت خوشبینانه من  چند سبا  نگذشته بود که بابه نانکِ نیشنلست های کُند ذهن وطنی اشرف غنی خان غلجایی در دیدار با کار گزار سرمایه دونالد ترامپ برای بقای  دستنشانده گی حقیرانه اش، ثروت های ملی کشور ما را، از کیسه خلیفه تحفه بخشیدن وار،در طبخ اخلاص، معامله گرانه به حراج گذاشت و یا مجبور به گذاشتن شد.  خوب توجه کنید. قضیه فیثاغورث و یا کشف انشتین نیست که از ان سخن میگویم. صاف و ساده، یک طرف پراکسی های مشهور به طالب است که از طریق نوکر پاکستانی جلو انها را در دست دارند ، پراکسی ایکه همسن و سالهای من روز تولد این مخلوق ولد زنا، پیشکش، حتی شبی که نطفه این هیولای بی سر و بی دُم بسته شد را به یاد دارند- بی بی بینظیر خود، ان به حُجله رفتن  را اعتراف کرده است - و طرف دیگر مخلوق بیرون اورده شده از گنداب سرمایه ، با اهداء لقب مغز متفکر درجه دو جهان است که دونالد ترمپ در ازاء حراست و بو کشیدن از امنیت راه های بیرون کشیدن و غارت ثروت های مان بر سر او دست شفقت و نوازش میکشد. این یعنی سلطه گری استعمارگرانه.  اگر، این یکی یعنی ترامپ، چنین میکند و ان دیگری، خانم کریستین فییر " از جنگ تا اخرین نفس"* مینیوسد، و شئی خدا اشرف جان غنی با چیغ های زوزه مانندش در گوشۀ دیگر گوش ازاری میکند؛ اینها همه و همه، سر وته یک ماجرا ایست که استعمار و سلطه نام داشته و "زور" در پوست "رشد" ماهیت ان است . پوست را که دراورید، ماهیت را میتوانید بدون عینک ببینید.  لهذا فکر میکنم این کوشش و سعی من  بیهوده نبوده است که گفته و می گویم، جنگ بر سر لحاف ملا نصرالدین یا غارتگری و چپاول میهن است.
 حال پرسیدنی است که  دست افغان در کجای غربی وچینی و روسی وهندی و پاکستانی... بند مانده که باید حامی منافع انها  باشد؟  "منافع" سلطه گر یعنی "زیان" زیر سلطه. و نیز، صنعتی را که بشریت و طبیعت را بسوی نابودی میبرد، ارزانی خودشان و اجازه دارند انرا به خود شاف کنند.  ترامپ اخرین امید سرمایداری که برای چانه زنی غارتگرانه و حفظ اقایی یگانه اقای جهان به میدان هول داده شده ، - به نظر من، در متن یک زمینه معین- روبات مسخرۀ بیش نیست. این میدیا رسمی منفور غربی وقتی ترجمه حرفهای اورا به فارسی از حنجره بی بی سی  برای ما بیرون داد،  در متن غُر و فیش های از سر استیصال،  مذاکره با طالب   یعنی همان موضع بوش چوچه و اوباما را از قلم انداخته و اما در متن انگلیسی فراموش نشده و تشریف دارد . این یعنی کهنه را با پوشش نو پوشانیدن. با این وضع، چه کسی ، بجز خانم بارکزی  که کلمه شهروندی را بدون فهمیدن معنای ان ، تازه مشق میکند و معاف است، تا هنوز در هویت پراکسی بودن  طالبها ، در میهن مان میتواند تردید کند؟   وانگاه ، بلیونر تیلرسون امد و گفت ممکن برنده جنگ نشویم. در حالیکه نیش بابه نانک اشرف غنی، با شنیدن فرمایش های  بیلیونر ترامپ، تا بناگوشش باز شده است،  مزدور  سنتی انگلیس پاکستان، سیاستمدارانه در عکس العملش به ترامپ،البته  با کمی لاف و اما کافی برای واداشتن ترامپ به دوبار اندیشیدن ، حالی کرد، که عبور و مرور  کاروان سرمایه امریکایی و مواد مخدر و احجار قیمتی و تروریست... در حوزه ، به جواز نامهِ پاکستانی محتاج است. هند در مقایسه با پاکستان، پُخته برامده تر از کوره دپلوماسی انگلیس، بی گُدر به اب نخواهد زد. خلاصه سفید اروپایی عالیجاه و عالی مقام در جا زده است و به بلوک سازی ها با سهامداران نو(ممکن) دفع الوقت مابانه، تمکین کرده است. و انهم در مرحله نوین وتکاملی! تبلور "رشد-استعمار" در تروریسم و جنگ تروریستی.
 "زیر سلطه و سلطه پذیر" یا استعمار زده ، بجای ذوق زدگی و سطحی گری، درسهای بیشمار و بنا بر ان وظایف و مسولیت ها، برای اموختن از این فعل و انفعالات جهانی و منطقوی و ملی  دارد. هرگاه  سعادت انسانی ارزو و هدف و هدف مبارزه سیاسی  باشد؛ استعمار زدائی به شمول بی محل نمودن نقش مخرب همکاران منطقوی استعمار، در حال و احوال جاری میهن،  باید از سرخط های اصلی مبارزه سیاسی شناخته شود. و انگاه، استوار بپا ایستادنِ وارثان و سلسله داران صدیق افکار سالم و تجربه پذیرانسانی، رسیده تا عصر و زمان ما، بر سر این حق- سعادت انسانی- و حقوق دگر وگشودن فراخنا های بیکران ازادی را برای جولان سالم ترین افکار رسیده تا عصر و زمان ما وباز نگهه داشتن این مدارباز مادی- معنوی برای غنی شدن وغنی سازی این افکار،  شانس تداوم فاجعه را کمتر و به حد اقل تقلیل و به همان تناسب برای پیروزی های هم میهنان در راستای مبارزات سیاسی-اجتماعی- اقتصادی و ساختن افغانستان ازاد و اباد و مستقل با نظام حقوق مدار  ضمانت قوی محسوب میشود.    
                                                                     پایان            
 24 اگست 2017
 
 
 

mlb jerseys's Avatar
mlb jerseys پاسخ به موضوع: #722680 59 دقيقه قبل
I precisely desired to thank you so much again. I am not sure the things I might have used without the type of creative concepts documented by you over that field. It truly was the frightening crisis in my circumstances, nevertheless spending time with the skilled way you handled the issue took me to leap over contentment. I will be happy for this service and thus hope that you realize what an amazing job you are always accomplishing training people through your webpage. I am sure you haven't come across all of us.
mlb jerseys www.mlbjerseys.us.org
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #722371 7 ساعت 21 دقيقه قبل
I'm just writing to let you understand what a cool discovery my wife's child went through browsing your web page. She discovered a lot of details, which include what it is like to have a great teaching mindset to have the others without problems master various specialized matters. You undoubtedly surpassed visitors' expected results. I appreciate you for supplying these useful, dependable, educational and also cool guidance on the topic to Mary.
yeezy boost cbi.as/5brg2
jordan retro's Avatar
jordan retro پاسخ به موضوع: #722202 10 ساعت 58 دقيقه قبل
I simply wanted to thank you very much all over again. I do not know the things that I would have made to happen without the techniques contributed by you about this question. It previously was an absolute depressing difficulty for me, nevertheless understanding your expert approach you dealt with it made me to weep with happiness. Extremely thankful for this information and even believe you know what an amazing job your are accomplishing training other individuals all through your blog post. Most likely you've never met any of us.
jordan retro www.airjordanretro.uk
kyrie 4's Avatar
kyrie 4 پاسخ به موضوع: #721819 20 ساعت 11 دقيقه قبل
Thank you for all your valuable labor on this website. Betty really loves conducting investigations and it is easy to understand why. A number of us hear all concerning the dynamic method you provide very helpful tips and tricks by means of this website and therefore increase participation from people on this point then my simple princess is undoubtedly learning so much. Take advantage of the rest of the new year. You're doing a pretty cool job.
kyrie 4 www.kyrie4.org
nike huarache's Avatar
nike huarache پاسخ به موضوع: #721303 1 روز 10 ساعت قبل
I must show my thanks to this writer for rescuing me from this particular issue. Right after scouting throughout the the net and obtaining things which are not powerful, I believed my entire life was well over. Being alive devoid of the answers to the problems you have solved through this article is a crucial case, and those that would have negatively damaged my entire career if I had not come across your website. The skills and kindness in controlling the whole lot was crucial. I am not sure what I would've done if I had not come across such a stuff like this. It's possible to now look forward to my future. Thanks very much for your skilled and sensible guide. I will not hesitate to propose your blog post to anyone who desires assistance about this situation.
nike huarache www.nikehuaracheshoes.us.com
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #721241 1 روز 12 ساعت قبل
Thank you so much for providing individuals with remarkably breathtaking possiblity to read from this website. It is always so awesome and as well , full of a lot of fun for me personally and my office co-workers to search your website at the very least thrice a week to read the fresh secrets you have. And lastly, we're actually happy for the attractive thoughts served by you. Some 1 tips in this post are in fact the most beneficial we have all ever had.
yeezy boost 350 v2 tinylink.in/6TRH6
nike lebron 15's Avatar
nike lebron 15 پاسخ به موضوع: #720838 1 روز 20 ساعت قبل
I just wanted to post a simple remark in order to thank you for all the pleasant pointers you are writing on this website. My time-consuming internet lookup has now been paid with useful suggestions to talk about with my co-workers. I 'd admit that many of us site visitors are definitely endowed to exist in a really good website with so many perfect individuals with very beneficial plans. I feel really blessed to have used your website and look forward to really more thrilling times reading here. Thanks a lot once more for everything.
nike lebron 15 www.lebron15.net
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #720662 2 روز 1 ساعت قبل
I'm writing to make you be aware of of the beneficial discovery my cousin's girl developed reading through the blog. She noticed plenty of things, which included how it is like to possess an ideal helping mindset to get folks completely master selected grueling matters. You actually surpassed readers' expected results. Thanks for imparting these interesting, trustworthy, revealing and even cool tips about your topic to Janet.
adidas nmd tropaadet.dk/nmduk
michael kors handbags's Avatar
michael kors handbags پاسخ به موضوع: #720362 2 روز 10 ساعت قبل
Thank you a lot for giving everyone a very splendid possiblity to read in detail from this web site. It's usually so ideal and full of amusement for me personally and my office co-workers to search your site not less than 3 times in 7 days to find out the latest guidance you have got. And definitely, we are always happy with all the good strategies you give. Some 1 points in this article are rather the most efficient we have ever had.
michael kors handbags www.michael-kors-handbags.com.co
Mens Originals NMD Beige's Avatar
Mens Originals NMD Beige پاسخ به موضوع: #720312 2 روز 11 ساعت قبل
The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my choice to read, but I really thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could fix for those who werent too busy in search of attention.
Mens Originals NMD Beige www.adidas-nmds.us.com/mens-originals-nmd-beige-p-429.html
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #720081 2 روز 17 ساعت قبل
I and also my friends ended up analyzing the best recommendations found on your website and so before long I got a terrible feeling I never thanked the web site owner for those strategies. Most of the guys had been for that reason stimulated to learn all of them and now have seriously been using them. Appreciate your simply being indeed accommodating and also for having these kinds of really good areas most people are really desperate to be aware of. My personal honest regret for not saying thanks to you earlier.
adidas nmd bit.ly/2tnrYcV
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #719024 3 روز 10 ساعت قبل
I want to express my admiration for your generosity giving support to folks who really want help with the area of interest. Your special dedication to getting the solution all through was surprisingly important and have constantly made women just like me to arrive at their aims. Your important hints and tips signifies a lot to me and still more to my colleagues. Warm regards; from each one of us.
adidas nmd r1 fc.cx/93bwq
kobe 9's Avatar
kobe 9 پاسخ به موضوع: #718864 3 روز 12 ساعت قبل
My husband and i ended up being now contented that Louis managed to carry out his analysis through the entire ideas he made through your blog. It is now and again perplexing to just choose to be making a gift of helpful hints which usually some other people might have been trying to sell. And we all do understand we've got the writer to be grateful to for this. All the explanations you have made, the straightforward website menu, the relationships you make it possible to create - it is many overwhelming, and it's really facilitating our son in addition to the family do think that matter is brilliant, and that's pretty mandatory. Thanks for the whole thing!
kobe 9 www.kobesneakers.com
air force 1's Avatar
air force 1 پاسخ به موضوع: #717913 4 روز 3 ساعت قبل
I wanted to put you one very small remark to help give many thanks as before with your incredible suggestions you've featured here. This is certainly generous with people like you to make without restraint precisely what a lot of people might have advertised for an e book to generate some profit for themselves, chiefly seeing that you might well have tried it in the event you wanted. Those good tips also worked to be a great way to be certain that many people have the same zeal like my personal own to see much more with reference to this condition. I am sure there are several more fun instances in the future for individuals who take a look at your site.
air force 1 www.nike-airforce1.us.com
ultra boost's Avatar
ultra boost پاسخ به موضوع: #717844 4 روز 5 ساعت قبل
I intended to draft you this tiny note just to thank you again considering the striking thoughts you have discussed at this time. This has been pretty generous of you to grant openly what exactly most of us might have marketed as an electronic book to help make some money for themselves, mostly seeing that you might have tried it in case you decided. These inspiring ideas as well worked to be a good way to understand that other individuals have the identical desire similar to mine to grasp a good deal more with reference to this matter. I'm sure there are thousands of more fun occasions ahead for individuals that go through your blog.
ultra boost www.ultraboost.us.com
converse outlet's Avatar
converse outlet پاسخ به موضوع: #717317 4 روز 17 ساعت قبل
I simply had to appreciate you again. I'm not certain the things that I would have used in the absence of the entire recommendations shown by you on such a subject matter. It became a real hard setting in my view, but observing the expert way you managed it made me to jump for joy. Now i'm happier for the work and even expect you realize what an amazing job you were putting in educating men and women using your blog post. Probably you've never come across any of us.
converse outlet www.converseoutlet.us.com
cheap jordans's Avatar
cheap jordans پاسخ به موضوع: #716426 5 روز 8 ساعت قبل
I precisely wanted to thank you very much again. I'm not certain the things I would have made to happen in the absence of the entire ideas revealed by you regarding my area of interest. Entirely was a real alarming circumstance in my circumstances, nevertheless observing the very expert way you resolved the issue forced me to cry over contentment. I am happier for the guidance and in addition expect you are aware of an amazing job you have been providing educating most people thru your blog. Most likely you've never met all of us.
cheap jordans www.jordansforcheap.us.com
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #715515 5 روز 17 ساعت قبل
I want to express appreciation to this writer just for rescuing me from this particular predicament. Because of checking throughout the search engines and coming across principles that were not helpful, I figured my entire life was well over. Existing minus the strategies to the difficulties you have sorted out by means of your good report is a serious case, and the kind that would have badly damaged my career if I had not come across your web page. Your primary know-how and kindness in taking care of all the details was valuable. I'm not sure what I would have done if I had not come across such a thing like this. I'm able to at this moment look ahead to my future. Thanks so much for your reliable and result oriented guide. I won't think twice to refer your web page to anyone who wants and needs care about this issue.
yeezys www.izap.fr/qmhB
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #713545 6 روز 11 ساعت قبل
My husband and i were fortunate when Albert could deal with his web research while using the ideas he acquired out of the web pages. It is now and again perplexing to simply continually be making a gift of things which often the others might have been trying to sell. And now we recognize we have the blog owner to thank because of that. The specific illustrations you made, the straightforward site menu, the relationships you can give support to engender - it's got everything astonishing, and it's letting our son in addition to our family feel that that concept is brilliant, which is extremely indispensable. Thank you for everything!
yeezy boost 350 ux.nu/TES4S
chrome hearts outlet's Avatar
chrome hearts outlet پاسخ به موضوع: #713206 6 روز 13 ساعت قبل
I would like to express some appreciation to the writer for bailing me out of this issue. Just after surfing through the world wide web and finding concepts which were not powerful, I was thinking my entire life was gone. Existing devoid of the approaches to the problems you have sorted out through your good site is a crucial case, as well as the ones that might have badly affected my career if I hadn't discovered the blog. Your competence and kindness in touching everything was crucial. I am not sure what I would have done if I hadn't discovered such a stuff like this. I can at this point look ahead to my future. Thanks so much for this specialized and results-oriented help. I won't hesitate to endorse your blog to anyone who should have care on this issue.
chrome hearts outlet www.chromehearts.com.co
fitflops's Avatar
fitflops پاسخ به موضوع: #710985 1 هفته 5 ساعت قبل
I am just writing to let you understand what a magnificent discovery my child encountered using your site. She realized a lot of issues, which included what it is like to possess an excellent teaching character to get many people smoothly fully understand chosen tricky matters. You really surpassed people's desires. I appreciate you for producing such precious, safe, edifying and as well as easy tips on the topic to Kate.
fitflops www.fitflops-saleclearance.us.com
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #710834 1 هفته 6 ساعت قبل
I simply wanted to make a quick message so as to appreciate you for all the unique tips you are giving out here. My particularly long internet investigation has at the end of the day been honored with brilliant details to share with my close friends. I 'd mention that most of us visitors actually are definitely fortunate to dwell in a magnificent community with so many brilliant individuals with useful pointers. I feel very much grateful to have discovered your entire web pages and look forward to some more pleasurable times reading here. Thanks a lot again for a lot of things.
yeezy vtu.cc/yzy
kate spade handbags's Avatar
kate spade handbags پاسخ به موضوع: #709220 1 هفته 17 ساعت قبل
I enjoy you because of each of your effort on this site. Ellie loves going through research and it's easy to see why. Almost all learn all concerning the powerful method you convey both interesting and useful thoughts by means of your blog and in addition invigorate participation from people about this subject matter and my princess is without a doubt becoming educated a lot. Enjoy the remaining portion of the year. Your conducting a superb job.
kate spade handbags www.katespadehandbags-outlet.us.com
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #708674 1 هفته 21 ساعت قبل
A lot of thanks for your own work on this web page. My daughter enjoys conducting research and it's really obvious why. Most people hear all of the powerful ways you offer useful techniques through this web blog and as well strongly encourage response from other individuals on that concern then our favorite girl is discovering a whole lot. Take advantage of the rest of the year. Your conducting a great job.
yeezy boost www.yeezyboost.in.net
Yeezy Boost 350 V2 Kids Grey Black's Avatar
Yeezy Boost 350 V2 Kids Grey Black پاسخ به موضوع: #707595 1 هفته 1 روز قبل
I precisely had to thank you very much once more. I'm not certain the things that I might have used without the entire techniques documented by you concerning such a subject. It seemed to be an absolute traumatic scenario in my position, however , considering a new expert approach you managed the issue made me to weep for delight. I will be thankful for your help and in addition trust you are aware of a powerful job you were getting into instructing some other people by way of your blog. Probably you've never got to know all of us.
Yeezy Boost 350 V2 Kids Grey Black www.yeezy-boost.us.com/yeezy-boost-350-v...rey-black-p-225.html

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها